Notulen ALV 2022

Hieronder vind je het volledige verslag van de ALV. Ook bestaat de mogelijkheid om het verslag te downloaden. Gebruik daarvoor de groene knop.

 

Algemene Ledenvergadering van 5 april 2022

Plaats: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt Luyksgestel.
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter

De Algemene Ledenvergadering werd om 20:05 uur geopend door waarnemend voorzitter Henry Usherwood. Hij heette iedereen van harte welkom, speciaal de ereleden Hans Nijsen en Willemien van de Wiel.

Er waren 43 leden aanwezig.  Van de afwezige andere leden hadden zich er twee afgemeld. De aanwezige leden hebben de presentielijst getekend.

 1. Mededelingen

Henry memoreerde dat de jubilarissen van dit jaar reeds geëerd zijn en hun roos en grensloperspen ontvangen hebben en natuurlijk het goede nieuws dat we na een lange Corona-periode weer kunnen gaan wandelen. Verder bedankte hij ook de Toekomstvisie-commissie, onder leiding van externe coach Debby Jans, die een uitgebreid beleidsplan heeft opgezet en onlangs aan het bestuur heeft aangeboden.

 1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 28 september 2021

Deze notulen zijn gepubliceerd in beknopte vorm in het clubblad, volledig op de website, of konden opgevraagd worden bij de secretaris, zodat iedereen hiervan kennis had kunnen nemen. De notulen werden, met dank aan de secretaris, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 1. Verslag van de secretaris over het jaar 2021

Ook het verenigingsjaar 2021 werd gekenmerkt door het COVID-19 virus. Secretaris Henk Smoorenburg gaf een kort verslag. Er kon maar 1 wandeling gehouden worden: Dat was de Heksenboomwandeling van 13 oktober 2021 met 226 deelnemers.  Dat was na 1,5 jaar zonder wandeling toch een aardige opsteker. We hebben nog steeds te maken met een dalend ledental. Per 01-01-2022 is ons ledental  367.

Als alternatief voor de gecancelde wandeltochten hebben we een aantal GPS wandelingen op onze website gepubliceerd.

Vanaf 2021 brengen we van het clubblad nog ieder kwartaal een editie uit. Leden en adverteerders werden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via de mail, website en Facebook. Vanwege corona hebben we onze jaarlijkse clubwandeling en ons wandelweekend doorgeschoven naar 2022. De Ledentocht  “Vervolg Vennenpad” kon wel plaats vinden. Op 11 september namen 9 wandelaars deel.

Onze traditionele  feestelijke vrijwilligersavond kon niet doorgaan. In plaats hiervan hebben we de vrijwilligers een plantje en een cadeaubon van € 20,- van bloemboetiek het Hofke in Bergeijk gekregen.

De 25-jarige jubilarissen werden thuis bezocht en hebben een roos en een pen met inscriptie ontvangen.

Op de ALV van 28 september 2021 werd Willemien van de Wiel benoemd tot Erelid. Het bestuur wilde ter compensatie voor het niet doorgaan van de meeste van onze wandelen eenmalig € 7,50 uitkeren aan leden die op 31 december 2021 nog lid waren en betaald hadden. Dit voorstel werd door de ALV van de hand gewezen, men vindt dat dit geld beter in de vereniging kan blijven. De vergoeding van € 7,50, zal nu gebruikt worden om deelnemende leden consumptiemunt(en) te geven tijdens wandelingen van de Grenslopers in 2022. De contributie voor 2022 werd met € 1,- verhoogd. Het bestuur heeft een commissie in het leven geroepen om een toekomstvisie voor De Grenslopers op te stellen die dan op de ALV in 2022 besproken kan worden. Met het bestuur zijn hierover ook gesprekken gevoerd. Vanuit het bestuur werd deelgenomen aan diverse Webinars van RABO en KWBN.   In 2021 is subsidie aangevraagd voor het 4e kwartaal 2020 en voor het 1e, 2e en 3e kwartaal 2021 uit de TASO- COVID-19 regeling van de overheid. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is op 1 juli 2021 in werking getreden. Hiervoor moeten onze statuten worden aangepast. We namen deel aan de RABO Club Support Campagne.

We hebben overleg gepleegd over wandelprogramma’s met een aantal verenigingen in de regio. De overeenkomsten tussen KWBN enerzijds en Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten anderzijds zullen worden voortgezet in 2022. Het bestuur heeft overleg gepleegd met onze afgevaardigde in de Ledenraad KWBN Joop Wesseling van OLAT over diverse zaken. KWBN gaat de website en de app vernieuwen en ook de huisstijl zal aangepast worden. Er gaat een digitale pas ingevoerd worden. Voor de afgelaste tochten krijgen we 50% korting op tochtafdrachten. Het aantal lid-organisaties  en verenigingsleden neemt af. (circa 5 %) Het aantal individuele leden bij de KWBN  neemt toe (ook circa 5%). De KWBN heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een verlies van € 181.000. Dit werd deels veroorzaakt door tegenvallende inkomsten door Corona, het ontwikkelen van software voor online inschrijven, de overgang naar Office 365, de aanschaf van een Foodtruck en schilderwerk van het bondskantoor. Henry bedankt Henk voor het jaarverslag.

 1. Verslag van de Penningmeester over 2021 en Contributievoorstel

Over 2021 deed penningmeester Nelly Ploos van Amstel verslag. Zij lichtte dit toe aan de hand van de balans per 31-12-2021 en de resultatenrekening over het boekjaar 2021. We zijn het afgelopen jaar er niet in geslaagd om onze kosten te dekken via onze wandelaars (via inschrijving en verteer); we hebben maar 1 wandeling kunnen houden en de vaste lasten liepen gewoon door. Dankzij de sponsoring van de Rabobank van € 371 en de overheidsondersteuning, TASO, van € 7000, die we kregen voor al de wandelingen die niet doorgegaan zijn, sluiten we 2021 af met een positief resultaat van  € 4066. De aanvraag uit het TASO-potje (1 november 2021 t/m 31 januari 2022) kan nog niet aangevraagd worden.

Het resultaat is bijgeschreven bij het eigen vermogen dat per 31-12-21 €43.825 bedraagt.

De financiële positie is nog steeds gezond. Het voorstel om voor 2023 geen contributieverhoging door te voeren wordt aangenomen.

De begroting voor 2021 sluit met een verlies van ongeveer € 2.549. Er zijn geen vragen over de cijfers en Henry bedankt Nelly voor de verslaggeving.

 1. Verslag kascontrolecommissie

De kascommissie bestond uit Jeanne Beerens en Jos Kelders. De kascontrole heeft plaatsgevonden op 14 januari 2022. Namens de commissie voert Jeanne het woord. Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd bij de steekproefsgewijze controle.

Het advies van de kascontrolecommissie is dan ook om het bestuur  decharge te verlenen voor het boekjaar 2021. De ledenvergadering stemt hiermee in. De voorzitter bedankt de kascommissie.

 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Jeanne Beerens treedt af. Voor 2021 zal de kascommissie bestaan uit Jos Kelders en Yvonne Palland. Als reserve lid wordt Martin Abeling gekozen.

 1. Toekomstvisie wsv De Grenslopers

De Toekomstvisie-commissie, onder leiding van externe coach Debby Jans en bestaande uit Henk Heesterbeek, Maria Abeling, Matthijs de Vries, Petra Scheerens, en Jan Nijssen, heeft een uitgebreid beleidsplan opgesteld dat onlangs werd aangeboden aan het bestuur. Het bestuur heeft nog niet de tijd gehad om alle ins en outs van het beleidsplan te bestuderen, maar heeft al wel een aantal voorstellen overgenomen om die voor te leggen aan de ALV. De volgende voorstellen worden met een meerderheid van stemmen (kenbaar gemaakt door handopsteking) door de ALV aangenomen:

 • Per 2023 het aantal wandelingen per jaar terug te brengen van 9 naar 6.
 • Beide werkgroepen worden samengesmolten tot 1.
 • Overleg plegen met de Drie Linden over samenwerking betreffende een avondvierdaagse.
 • Oprichten van een activiteitencommissie. Activiteiten zouden kunnen zijn: meerdere eendaagse busreizen, ontmoetingsavonden, wekelijkse middagwandeling.

De activiteitencommissie zal voorlopig bestaan uit: Jan Nijssen, Magda Smoorenburg en Frans Willems. Uitbreiding met een of twee leden is wel wenselijk. Dit jaar zal het beleidsplan op de agenda van het bestuur staan. 

 1. Korte pauze

 10.Verkiezing bestuursleden en benoeming voorzitter

Er zijn geen tegenkandidaten, daarmee worden de bestuursleden Henry Usherwood en Henk Smoorenburg herkozen. Corrie Kelders trad af, en was niet herkiesbaar. Ondanks dat we meerdere personen hebben benaderd voor de rol van voorzitter, hebben zich hiervoor geen kandidaten aangemeld. Het voorstel van het bestuur om waarnemend voorzitter Henry te benoemen tot voorzitter werd door de aanwezigen met applaus aangenomen. Het aantal bestuursleden bedraagt nu 6. Dat is verre van ideaal. Hiermee zullen een aantal taken ondergebracht moeten worden bij de resterende bestuursleden. In de nabije toekomst zullen meerdere bestuursleden zich terugtrekken uit het bestuur. Dit gaat een flink probleem geven.

 Afscheid aftredende bestuursleden

Namens de vereniging en bestuur neemt Henry afscheid van Corrie als bestuurslid en bedankt haar voor haar actieve rol in het bestuur. Een bedankje in de vorm van een boeket had ze al ontvangen tijdens de laatste bestuursvergadering. Corrie laat weten dat ze lid blijft van de redactie van het clubblad.

 1. Wandelprogramma 2023

Het wandelprogramma voor 2023 wordt voorgelegd en wordt zonder problemen aangenomen. Het ziet er als volgt uit:

Wo 25-jan-2023   Open Grenzentocht         Café-dan.Heidelicht, , Postel

Zo 16-apr-2023    Lente Bloei wandeling     GSC.Den Eijkholt,Luyksgestel

Zo 11-jun-2023    Zomerwandeling             Drie Linden, Luyksgestel

Di 1-aug-2023      Grensparkw. Lksgestel    VV ZSC, Westerhoven

Wo 11-okt-2023   Haopertse Gaopertocht    MFA, Hapert

Zo 17-dec-2022    Kerstwandeling               Drie Linden, Luyksgestel

Het programma  zal t.z.t. in zijn totaal in het clubblad en op de website gepubliceerd worden.

 1. Busreizen 2022

De weekend wandeling gaat niet door. Henk en Magda maakten kenbaar hiervoor niet langer beschikbaar te zijn. De afgelopen twee jaar heeft het behoorlijke moeite gekost om de reeds betaalde gelden terug te vorderen bij Jeugdherberg de Veurs. De motivatie is weg om nog eens een weekend te organiseren. Of Frank en Ans nog beschikbaar zijn is niet bekend. De aanwezigen bedankten Henk en Magda voor hun inzet.

De dagtocht naar de Ardennen gaat door en zal plaatsvinden op zaterdag 10 september 2022.

De nodige informatie zal te vinden zijn in clubblad en op onze website.

 1. Rondvraag

Piet Lievens vroeg of er ook voortaan routes van 10/12 km aangeboden kunnen worden. Het bestuur zal hierover de routeuitzetters aanspreken om dit te regelen.

Mientje Kwinten deelde mede dat ze in ons laatste clubblad de wandeling van Voetje voor Voetje mist. Deze wandeling was pas op 18 maart bij ons bekend en dat was te laat voor publicatie in ons blad.

Corrie Kelders vroeg namens Jan Zoethout of de proef met de fotowedstrijd in het clubblad kan worden wordt voortgezet. Het antwoord is Ja.

 1. Communicatie

Willemien geeft toelichting op dit punt. Enige tijd geleden hebben enkele leden van de werkgroep PR samen met Debbie Jans een brainstormsessie gehouden over ‘Wat kan communicatie betekenen voor de toekomst van WSV De Grenslopers’. Conclusie van deze sessie was dat in gesprek gaan met de leden over het onderwerp Communicatie zeker zinvol is. Middels een discussie in 7 groepjes aan de hand van een viertal stellingen wil ze tijdens de ALV onderzoeken hoe de communicatie binnen de vereniging versterkt kan worden. Zeven groepjes onder leiding van een host bediscussiëren de volgende onderwerpen:

 • Digitale versie clubblad vs. papieren versie, uitbrengen van een Nieuwsbrief i.p.v. Clubblad
 • Nieuwe leden warm welkomen d.m.v. een begeleiding van een buddy tijdens de eerste 100 dagen lidmaatschap.
 • Het nut van Facebook voor onze vereniging
 • Organiseren van een BBQ

Na afloop werd het resultaat van de 4 stellingen in het kort behandeld en wordt in het clubblad gepubliceerd. 

 1. Sluiting van de vergadering.

Voorzitter Henry bedankte alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en constructieve inzet en sloot de vergadering om 23:00 uur.

 

Verslag 6-apr-2022
Secretaris Henk Smoorenburg