Reglement wandeltochten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers, al dan niet lid van WSV “De Grenslopers”.

Inschrijving

 • Het betreft een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 • Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier dat ter plekke kan worden gekocht.
 • Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Deelname

 • Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.
 • Derhalve is niet toegestaan:
  • gebruik te maken van een vervoermiddel
  • zich in looppas voort te bewegen.
 • Wél toegestaan is:
  • Nordic Walking en afgeleide wandelsportdisciplines
  • snelwandelen
  • het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking voor zover het parcours dat toelaat.
 • Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 • De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 • Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze
  • uiting te geven aan een politieke gezindheid
  • zich aanstootgevend te gedragen
  • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie
  • luid spelende radio’s of andere overlast gevende geluidsdragers mee te (doen) voeren
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
 • Deelnemers die zich tijdens de wandeldag niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór de door de organisatie aangegeven tijd worden geacht te zijn uitgevallen.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • Ouders van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
 • Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij geen afval op het parcours achterlaten. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken, welke aanwezig zijn op de rustposten.
 • De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid Organisatie

 • De organisatie, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op vergoeding van (im)materiële schade.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

Verkoop en reclame

 • Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.
 • Reclame uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden.

Indien een of meerdere van de bovenstaande regels niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten, eventueel onder begeleiding van handhavers.

Aangepast op 22-4-23