Notulen ALV 2020

 

Algemene Ledenvergadering van 4 februari 2020

Plaats: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt Luyksgestel.
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter

De voorzitter Willemien van de Wiel opent om 20:00 de vergadering.
Zij constateert met genoegen dat onze ledenvergadering nog steeds de belangstelling weet te wekken van een groot aantal leden (67). Ze heet iedereen van harte welkom en speciaal de aanwezige jubilarissen.
Willemien vraagt een moment van stilte voor leden en naasten van leden die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.

 1. Mededelingen

Willemien deelt mede dat er foto’s gemaakt worden tijdens de vergadering voor clubblad en website. Niemand geeft aan hiertegen bezwaar te hebben.

 1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 5 februari 2019

Deze notulen zijn gepubliceerd in het clubblad (beknopt) en op de website (volledig) of konden opgevraagd worden bij de secretaris, zodat iedereen hiervan kennis heeft kunnen nemen. De notulen worden, met dank aan de secretaris, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 1. Verslag van de secretaris over het jaar 2019

Met ondersteuning van enkele statistieken doet de secretaris, Henk Smoorenburg, het verslag over 2019. Het ledental is weer verder teruggelopen. We mochten het afgelopen jaar 30 nieuwe leden begroeten maar daar tegenover staat wel het vertrek van 56 leden.
Per 01-01-2020 is ons ledental 433. De reductie van het ledental is ingezet vanaf 2010. We krijgen veel afmeldingen van leden die te oud zijn en/of fysiek niet meer in staat zijn om te wandelen.  Aanwas van jongeren (50-) is er niet. Verder lijkt het er op dat men steeds vaker kiest voor meer individuele vrijetijdsbesteding. Ook hebben we concurrentie van atletiekverenigingen en buurtverenigingen die wandelactiviteiten ontplooien. Overigens is de dalende trend bij andere verenigingen en bij de KWBN te zien.
Aan de hand van een prognose-grafiek laat de secretaris zien dat we in 2027 mogelijk een evenwicht bereiken tussen afname- en aanwas in ons ledenbestand.
We hielden in 2019 wederom negen wandelingen. Qua aantal deelnemers zijn we, na een uitzonderlijk goed jubileumjaar in 2018, terug op het niveau van 2017. We hadden in totaal 3651 deelnemers wat neerkomt op gemiddeld 406 per tocht. We schommelen de laatste 12 jaar zo rond de 400 deelnemers gemiddeld per tocht.
De Open Grenzentocht en de Groote Heidetocht hadden erg te lijden van de slechte weersvoorspelling.  In positieve zin staken de Voorjaarswandeling, de Grensparkwandeling en de Bevrijdingstocht er boven uit.
Op het einde van het jaar hadden we ondanks het slechte weer een mooie Kerstwandeling en viel het aantal deelnemers niet tegen. Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar, daar de twee werkgroepen samen met de werkgroep van Voetje Voor Voetje de Bevrijdingstocht hebben geregeld. Deze wandeling  was een eenmalige wandeling ter herdenking van 75 jaar bevrijding. Er waren wel wat verschillen in aanpak te overwinnen maar de samenwerking verliep soepel en in een leuke onderlinge sfeer. Het resultaat mocht er zijn: een bijzondere en mooie wandeling. Dit nodigt uit tot verdere samenwerking.
Op de Kerstwandeling introduceerden wij de mogelijkheid om onder begeleiding van enkele vrijwilligers als groep te wandelen. Dit experiment zal worden voortgezet in 2020.
Al 26 jaar bieden wij onze wandelaars mooie routes aan met prima en enthousiaste verzorging in gezellige sfeer en tegen een wandelvriendelijk prijsje bij onze KADI-wagen. Mede hierdoor hebben we een goede naam opgebouwd. Steevast krijgen we bij iedere wandeling vele positieve kritieken.  Het bestuur bedankt dan ook alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het succes van onze wandelingen.
We zijn gestart met een ondersteuningsprogramma vanuit de Rabobank, waarmee we onze PR zodanig willen gaan verbeteren, dat we nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. Een van de acties die we in dat kader hebben gestart is het uitdelen van ambassadeursbonnen. Tegen inlevering daarvan kon een nog-niet-regelmatige wandelaar een gratis startkaart en een consumptiemunt ophalen. De respons is ons tegengevallen. We blijven nadenken over mogelijkheden om die categorie wandelaars te bereiken.
Trouwe deelnemers, die hun e-mailadres hebben achtergelaten krijgen van ons vlak voor een wandeling een e-mail om hen te herinneren aan die tocht. Dat zijn er inmiddels bijna 1000!
Om de kosten van het clubblad binnen de perken te houden blijft het wenselijk dat meer leden digitaal gaan lezen. Een e-mail met naam, lidnummer en e-mailadres zijn voldoende om dat te regelen. Stuur die naar redactie@degrenslopers.nl en administratie@degrenslopers.nl.
Eind 2019 heeft Ad Segeren aangeboden om als vrijwilliger het clubblad op diverse adressen in Bergeijk rond te brengen. Dat scheelt natuurlijk al in de portokosten.
In 2019 zijn we gestart met het publiceren van fotoverslagen op onze website.

Verdere activiteiten:

 • Op 17 maart vond onze jaarlijkse clubwandeling plaats in Margraten, Limburg.
 • Op 7 en 8 september stond ons wandelweekend op het programma. Dat bracht ons naar Bad Ems en Brüggen. Dit jaar hadden we het weekend ook opengesteld voor niet-leden. Grenslopers hadden prioriteit tot 1 mei met inschrijven, daarna stond de inschrijving open. We konden 8 extra deelnemers welkom heten. Op deze manier kregen we genoeg deelnemers om het betaalbaar te houden. Al met al wederom een geslaagd weekend.
 • Op 26 oktober hielden we onze traditionele feestelijke vrijwilligersavond. Deze vond plaats in het Gildehuis in Luyksgestel . Naast eten en drinken konden de vrijwilligers zich ook oefenen in het laserschieten.  Volop gelegenheid dus tot vermaak en een mooie manier om de onderlinge band te versterken.
 • Er trekken heel veel verenigingen en particulieren de bossen in om op te ruimen, zodat wij bij onze jaarlijkse bosopruimactie bijna niets meer op te ruimen hadden. In overleg met Staatsbosbeheer zijn we hiermee gestopt.
 • Op iedere maandagavond om 19.00 uur vertrekken er nog steeds 2 groepen, een snelle en een wat langzamere, voor een avondwandeling vanaf de kerktoren in Luyksgestel.  Hier kan iedereen zich, zonder kosten, bij aansluiten.

Bestuurszaken:

 • Op 5 februari 2019 vond onze Algemene Ledenvergadering
 • Met de nieuwe eigenaar van camping de Zwarte Bergen werd afgesproken dat we de camping nog in 2019 en 2020 konden gebruiken als startlocatie. Daarna komt deze mogelijkheid te vervallen en zullen we uitwijken naar de Drie Linden.
 • Voor de organisatie van onze tochten werden nieuwe mobiele telefoons aangeschaft.
 • De opslagverzekering werd opgezegd. Het betrof een relatieve hoge premie voor weinig verzekerde waarde.
 • Samen met Voetje Voor Voetje hebben we deelgenomen aan de RABO en NOC*NSF verenigingsondersteuning. We kregen naast hulp van een communicatie-expert ieder € 500 maar moesten we wel een tegenprestatie voor leveren. Dat werd een artikel in de streekkrantjes en in het ledenblad voor alle leden van de Rabobank en met daarbij een bon voor gratis deelname/consumptie. De ondersteuning was met name bedoeld om ideeën te ontwikkelen om nieuwe leden en wandelaars te trekken. Een aantal workshops werden bezocht.
 • Er werd een nieuwe boiler gekocht voor de KADI-wagen
 • Postduivenvereniging in Bergeijk houdt op met bestaan.
  Hun lokaal komt misschien te huur of te koop. Momenteel onderzoeken wij of we mogelijk hun lokaal kunnen overnemen. Bij de gemeente hebben we onze belangstelling aangekaart. Later hierover meer in deze vergadering.
 • Besloten werd om per 1 januari een stempelkaart voor leden in te voeren. Bij het halen van een aantal stempels kunnen de leden dan als beloning consumptiemunten verdienen.
 • We namen deel aan de RaboClubSupport Campagne, de opbrengst bedroeg € 480,-
 • We hebben overleg gepleegd over het afstemmen van onze wandelprogramma’s met een 13-tal verenigingen in de regio. Dit jaar zullen we in ons overleg behalve naar data ook kijken naar het voorkómen van dubbele locaties.

Bondszaken:

 • KWBN heeft de nieuwe leden van de ledenraad bekendgemaakt, waaronder Joop Wesselink van OLAT. Naast Joop Wesseling zit Hans van der Bruggen namens onze kring in de Ledenraad. We zitten met een aantal clubs uit onze regio (Oost Brabant) en Joop Wesseling regelmatig om de tafel zodat we een lijn kunnen trekken naar de bond toe.
  Op de Ledenraadvergadering van 22 mei heeft Joop onze zorgen kenbaar gemaakt. Het betrof de volgende aandachtspunten:

*De verschillen in contributielasten (verenigingen >> individuele leden van de KWBN).
De verenigingen zijn de organiserende instituten en die worden juist met hoge kosten
geconfronteerd en dat is vreemd.
Contributie model: Verenigingskosten worden weliswaar naar beneden gebracht van
€ 65 naar € 50, maar we gaan een bijdrage per evenement betalen € 50,- per evenement met een minimum van € 200 en een maximum van € 500 over een jaar.
Daarnaast zijn we in 2019 voor hoofdleden € 2 meer gaan betalen en voor gezinsleden
€ 0,50.
In 2020 en 2021 wordt die nog eens met € 0,50 verhoogd.
*De overschrijding van de begroting.

 • Verder gaat de bond een methode voor online inschrijven ontwikkelen. Dat gaat nogal wat kosten.
  We vragen ons af dat wel zo handig is. Liever zien wij een scan-mogelijkheid op het startbureau net als in België zoals bijvoorbeeld OLAT die ontwikkeld heeft.
 • De bond heeft, analoog aan wat de Rabobank op clubondersteuningsgebied heeft gedaan, een aantal meetings georganiseerd m.b.t. bestuursondersteuning, ledenwerving en meer deelnemers trekken.
  Deze meetings leverden niet zoveel extra’s op. Komend jaar gaat de KWBN wel brainstormen over hoe ze deze zaken het beste kunnen aanpakken.

Willemien bedankt Henk voor het jaarverslag.

 1. Verslag van de penningmeester over 2019

Onze penningmeester, Nelly Ploos van Amstel, doet verslag over het boekjaar 2019. Dit wordt toegelicht aan de hand van de resultatenrekening over 2019 en de balans per 31-12-2019. Over 2019 is er een positief resultaat behaald van € 2621,– (incl. sponsoring en donatie van de Rabobank van
€ 980,–). Dit is toegevoegd aan het eigen vermogen.
De financiële positie van onze vereniging is nog steeds gezond. De contributie voor 2019 was omhoog gegaan. Vorig jaar is besloten om de contributie in 2020 te verhogen naar € 22,- respectievelijk € 15.
Met ingang van maart 2020 gaan we de consumptieprijzen verhogen naar € 1,30 (€ 2,- voor Trappist). De inschrijfgelden gaan we per 1-1-2021 verhogen naar € 3,-, € 2,-, en € 1,50 zodat we in de pas blijven met de Belgen. Door de aangekondigde sterke verhoging van afdrachten aan de bond zijn we genoodzaakt om onze contributie in 2021 te verhogen naar €25,- respectievelijk € 18,-. Verdere contributieverhoging voor 2022 zit in de lucht.
De begroting voor 2020 sluit met een verlies van € 1491,–. Dit is een voorlopig cijfer immers onder voorbehoud van weers- en overige omstandigheden.

Willemien geeft aan dat eventuele later opdoemende vragen altijd welkom zijn en zij bedankt Nelly voor de zeer verzorgde verslaggeving.

 1. Verslag kascontrolecommissie

De kascommissie bestond uit Annie Antonis en Frans Willems.
De kascontrole vond plaats op 20 januari 2020.
Namens de commissie voert Annie het woord.
Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd bij de steekproefsgewijze controle.
Het advies van de kascontrolecommissie is dan ook om het bestuur  decharge te verlenen voor het boekjaar 2019. Onder applaus stemt de ledenvergadering hiermee in. De voorzitter bedankt de kascommissie.

 1. Busreizen 2020

Corrie Kelders geeft namens het organiserende team uitleg over het vervolg Vennenpad. Deze zal plaats vinden op 4 april 2020. Dit is een groepswandeling en de start is om 08:00 uur en ligt op het eindpunt van vorig jaar: de kerk van Luyksgestel
Het bestaande Vennenpad wordt vervolgd tot omgeving Lage Mierde.
Deze afstand is 40 tot 42 km lang. Naar verwachting zullen de deelnemers daar rond 16:00 arriveren. Een bus zal de deelnemers weer terugbrengen naar Luyksgestel.
Iedereen zorgt voor zijn/haar eigen eten en drinken, verder is deelname aan de Vennentocht gratis.

Voor de Clubwandeling 2020 neemt Willemien namens het organiserende team het woord. Deze zal plaats vinden op zondag 19 april.
Dit jaar hebben we gekozen – zoals we dat eind jaren 90 ook vaak deden – voor een avontuurlijke Ardennentocht. Een ervaren gids leidt ons o.a. langs het prachtige riviertje De Hoëgne met diverse watervallen. We starten in de buurt van Solwaster, tussen Eupen en Malmedy. Voor de extra sterken onder ons bestaat de mogelijkheid om nog even in de bus te blijven zitten en zich af te laten zetten op een iets verder gelegen startplaats. We gaan ervan uit, dat beide groepen ongeveer tegelijkertijd aankomen op de plek waar we onderweg willen picknicken. Gedeelten van de tocht worden aangemerkt als redelijk moeilijk. Stokken mee te nemen is raadzaam. Voor een lunchpakket voor de picknick moet je zelf zorgen. Na de wandeling vertrekken we om 16:00u vanuit Hockai voor de thuisreis. We gaan gezamenlijk dineren op de terugweg. De bus vertrekt stipt om 08.00u bij de kerktoren in Luyksgestel. Rond 19.00u zijn we daar weer terug . Inschrijven vóór 16 april a.s. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 20,00 p.p. voor leden en € 22,50 p.p. voor niet-leden. Consumpties op het eindpunt van de wandeling (Hockai) en het diner zijn hierbij niet inbegrepen.

Voor informatie over onze Weekendwandeling 2020 neemt Ans Toonen namens het organiserende team het woord. Het wandelweekend zal plaats vinden op 12 en 13 september 2020. Dit jaar houden we het wat dichter bij huis. We verblijven in de Voerstreek in het stadje Sint-Martens-Voeren.
We vertrekken om 08:00 uur bij de kerk in Luyksgestel en rond 10:00 uur arriveren we op onze bestemming. Vanuit Sint-Martens-Voeren heb je diverse wandelmogelijkheden. Vanaf 17:00 uur zijn we welkom in Jeugdherberg “De Veurs”. Zondag vertrekken we na het ontbijt om 09:00 uur naar Valkenburg, dit is een wandeling van ongeveer 20 km.
Voor diegenen die minder willen wandelen kan men het eerste stukje met de bus mee en starten vanaf Slenaken of Gulpen of helemaal meerijden naar Valkenburg en daar de directe omgeving verkennen.
Voor onderweg krijgen we een klein lunchpakket mee bestaande uit krentenbol, appel en een pakje drinken.
Rond 16.30 uur vertrekken we weer terug naar huis, de verwachting is dat we rond 18.00 uur weer terug in Luyksgestel zullen zijn.
De kosten voor dit weekend zijn € 77,50 per persoon. Inschrijven kan door vóór
1 juni 2020 € 77,50 over te maken. Indien er na 1 mei 2020 nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen ook niet-leden zich voor de weekendwandeling aanmelden. Vanaf 1 mei geldt wie het eerst komt die het eerst maalt. Vol is vol.

Pauze

 1. Eventuele aankoop/huur van een clublokaal.

Wij hebben een behoorlijk eigen vermogen en we zouden daar graag een mooie bestemming voor willen hebben.
Vorig jaar is de KADI-wagen nog goedgekeurd, maar ooit zal deze vervangen moeten worden, dus daar moet voor gereserveerd worden.
We zouden natuurlijk de contributie en de consumptieprijzen kunnen verlagen, maar ieder jaar interen op vermogen is geen gezonde situatie.
Onlangs is het duivenlokaal in Bergeijk, door opheffing van de duivenclub, vrijgekomen. Dit deed bij het bestuur de vraag rijzen of koop of huur, van deze ruimte of andere ruimte, een mogelijkheid is voor de wandelclub. Ons eigen vermogen heeft ruimte hiervoor.

Voordeel van een eigen lokaal:
Opslag van al ons materiaal in een ruimte, gebruik voor vergaderingen. Lizet van VoetjeVoorVoetje geeft aan dat het een genot is om een eigen lokaal te hebben. Zij betalen een lage huur en hoeven de ruimte niet te delen met andere verenigingen.

Nadeel van een eigen lokaal:
Schoonmaken, verzekeren en bij koop het onderhoud en OZB.
Huur van dit lokaal zou zo’n € 4000,- per jaar zijn. Naar de koopprijs is het gissen, waarschijnlijk tussen
de € 25.000 en € 30.000.

We hebben onze wens bij de gemeente neergelegd. Tot op heden is nog niet bekend wat de gemeente met deze locatie wil. Op het Boscheind bouwt CV De Prutsers een grote loods. Onderzocht zal worden of we daar ruimte kunnen huren.
Het bestuur zal zich over deze kwestie verder buigen en de leden op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en t.z.t. goedkeuring vragen aan de leden als er reële opties zich voordoen.

 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Annie Antonis treedt af. Voor 2020 zal de kascommissie bestaan uit Frans Willems en Jeanne Beerens. Als reserve lid wordt Jos Kelders gekozen.

 1. Verkiezing bestuursleden

Er zijn geen tegenkandidaten, daarmee worden de bestuursleden Nellie Ploos van Amstel en Jan Sengers herkozen. Jan heeft aangegeven de bestuursfunctie nog maar voor 1 in plaats van 3 jaar te willen bekleden.  Tevens is het komend jaar het laatste jaar voor Willemien, statutair moet zij na een periode van 3x 3 jaar aftreden. We zullen dit jaar dan moeten omkijken naar een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid midweekwandelingen.

 1. Wandelprogramma 2021

Het voorstel van de beide werkgroepen voor het wandelprogramma voor 2021 omvat wederom
9 wandelingen.
Helaas heeft OLAT ook een wandeling op de datum van onze Voorjaarswandeling van 21 maart. Hun startlocatie is nog niet bekend. We hopen dat hun locatie ver weg is gepland, anders moet er geschoven worden. Wij zouden naar 14 of 28 maart kunnen schuiven, of OLAT zou moeten willen schuiven. Er zal nog contact gelegd worden met OLAT.
De Wedertwandeling van 19 september heeft zowat dezelfde startlocatie als de wandeling van de Valkenswaardse atletiekvereniging AVV, echter er zitten 5 maanden tussen de wandelingen.
In oktober heeft midweekwerkgroep een nieuwe wandeling geïntroduceerd, namelijk de Hekseboomwandeling van 13 oktober met start vanuit de Tipmast in Bladel.
Het programma verkrijgt de goedkeuring van de ALV en zal t.z.t. in zijn totaal in het clubblad en op de website gepubliceerd worden. 

 1. Rondvraag

Mientje Kwinten vraagt uit naam van de mensen op de rustpost of de gratis consumpties uitgedeeld worden als muntjes of als bonnen.
Het worden muntjes en alle consumpties, behalve trappist, kunnen hiermee betaald worden.

Lizet Wijnen deelt mede dat de grensparkwandelingen dit jaar 25 jaar bestaan. Er staan wat speciale dingen op stapel, maar dat is nog even geheim. De flyers zijn klaar.

Piet Lievens verwoordt de onder veel leden heersende onvrede over de stelselmatige aanzienlijke verhogingen van de afdracht aan de bond. De voorzitter antwoordt dat het bestuur vooralsnog de voordelen vindt opwegen tegen de nadelen.

Maria Evers stelt voor om tijdens onze wandelingen een enquête te houden onder de deelnemers met de vraag hoe men bij onze wandeling is uitgekomen. Frans Willems geeft aan gebruik te maken van de Evenementengids van de KWBN

Jan Sengers biedt de werkgroep van de zondagwandelingen aan om de routes van de midweekwandeling, die start vanaf de Molenberg, te gebruiken. Hiermee zou je voortaan een startlocatieprobleem, zoals we die nu hebben met de Wedertwandeling, oplossen.

Frans Rombouts laat weten dat komend jaar zijn laatste jaar is als voorzitter van de midweekwerkgroep

 1. Huldiging jubilarissen

Vanwege hun 25-jarig lidmaatschap worden de jubilarissen Frans en Wilhelmien Lathouwers gehuldigd.  De voorzitter spreekt de jubilarissen persoonlijk toe en overhandigt hen een roos en als herinnering een mooie pen met inscriptie.

13a. Benoeming Lid van Verdienste

Vanwege zijn tomeloze inzet voor de zondagwandelingen en zijn voortrekkersrol in deze werkgroep, die hij op geheel eigen wijze vervult, wordt John van der Heijden benoemd tot lid van verdienste.
Met applaus stemt de ALV hiermee in.
John krijgt een oorkonde, schildje en een bloemetje. 

 1. Sluiting van de vergadering.

Voorzitter Willemien bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inzet en sluit de vergadering om 21:40 uur.

Na een kleine pauze houdt Wouter Kiela een inspirerend verhaal over GPS-wandelen

 

Verslag 03-mrt-2020
Secretaris Henk Smoorenburg