Notulen ALV 2024

Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2024

Plaats: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt Luyksgestel.
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter

De Algemene Ledenvergadering werd om 20:03 uur geopend door voorzitter Henry Usherwood. Hij heette iedereen van harte welkom, speciaal ons erelid Willemien van de Wiel.

Er waren 40 leden aanwezig.  Van de afwezige andere leden hadden zich er twee afgemeld. Henry complimenteert alle commissies voor hun goede en vele werk en uit zijn voldoening over onze nieuwe website. Hij vraagt of de aanwezigen de presentielijst willen tekenen. De voorzitter vraagt een moment van stilte voor dierbare leden en naasten van leden die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.

 1. Mededelingen

De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn indien er foto’s gemaakt worden tijdens de vergadering voor clubblad en website. Niemand heeft bezwaren. Verder deelt hij mede dat er op de tafels briefjes liggen om een bestelling op te schrijven voor in de pauze en verzoekt om de bestelling zelf te halen bij de bar.

 1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 7 februari 2023

Deze notulen zijn gepubliceerd in beknopte vorm in het clubblad, volledig op de website, of konden opgevraagd worden bij de secretaris, zodat iedereen hiervan kennis had kunnen nemen.

De notulen werden met dank aan de secretaris goedgekeurd.

 1. Verslag van de secretaris over het jaar 2023

Secretaris Henk Smoorenburg deed namens het bestuur verslag over het verenigingsjaar 2023. Per 31-12-2023 is ons ledental 241, dat is een afname van 56 t.o.v. het jaar daarvoor. Er heeft zich 1 nieuw lid aangemeld. Sinds het topjaar 2007 met 825 leden hebben we met een reductie van bijna 600 leden te maken gehad. De secretaris laat aan de hand van statistieken een overzicht zien m.b.t ons ledenbestand waaruit een duidelijke vergrijzing blijkt. De gemiddelde leeftijd in 2010 was 58 jaar en is verschoven naar ruim 68 jaar in 2023. Ook wordt duidelijk dat we onze leden buiten regio de Kempen zo goed als allemaal kwijt geraakt zijn. Voornaamste reden is dat in de ALV van 2023 besloten is dat onze leden per 1-1-24 niet langer lid meer zijn van de KWbN. De meeste leden buiten de regio de Kempen wilden wel lid blijven van de KWbN. Als ze dan ook nog bij ons lid zouden blijven, zouden ze duurder uit zijn.

De vergrijzing kunnen we toewijzen aan een gebrek aan aanwas van jonge leden. Er vonden ook veel afmeldingen plaats vanwege de hoge contributiekosten veroorzaakt door de bond. Met een aangepast bestuursbeleid en nieuwe activiteiten hopen we verdere reductie in te kunnen tomen.

Na de coronatijd zien we een langzaam herstel van het gemiddeld aantal wandelaars per wandeling. Inclusief de Avonddriedaagse werden er 7 evenementen gehouden met een gemiddeld aantal deelnemers van 359 per evenement.

“Noeste IJver” heeft de webhosting van onze website overgenomen van Lida Boonstra waarmee de problemen met onze website en onze emailverwerking zijn opgelost. We hebben een nieuwsbrief geïntroduceerd. Om deze te kunnen ontvangen moet je je emailadres kenbaar maken via publicrelations@degrenslopers.nl.

Een clubwandeling  vond plaats op zondag 15 januari, we namen met 21 leden deel aan de winterwandeling van wsv Waalwijk ’82.  Op 18 maart deden we mee aan de landelijke opschoondag. We bezochten de Achelse Kluis op 14 mei met 30 Grenslopers. We hielden voor het eerst weer een avonddriedaagse op 6 t/m 8 september. De Ledentocht  “Vervolg Vennenpad” vond plaats op 16 september met de etappe Lennisheuvel-Nijnsel. Elf deelnemers legden de ca. 35 km af. We hadden een tweede clubwandeling op zondag 1 oktober in Valkenburg-Sibbe met 30 leden. Wouter Kiela van VoetjeVoorVoetje verzorgde een GPS-cursus op 3 oktober. Onze traditionele  feestelijke vrijwilligersavond vond plaats op zaterdag 14 oktober in Hoogeloon, waar we te gast waren bij beugelclub D’n Heuvel. De maandagavondwandelingen gaan nog steeds door en we blijven nog steeds dopjes inzamelen voor een hulphond bij de KNGF.

Algemene Ledenvergadering van 2023 werd gehouden op 7 februari 2023. Henk Heesterbeek werd gekozen tot bestuurslid. We kregen van de ALV een mandaat om onze statuten te laten wijzigen bij de notaris en op 1 september werden de herziene stukken ondertekend.

We hebben het Huishoudelijk Reglement aangepast en tijdens deze vergadering zal de instemming gevraagd worden. Onze bestuursstructuur met daarbij horende takenverdeling werd gestroomlijnd. Het “Reglement wandeltocht” en digitaal draaiboek “Organisatie wandelingen” zijn up-to-date gemaakt. We hebben een jaarcontract afgesloten met Staatsbosbeheer. We hebben een vertrouwenscontactpersoon aangesteld in de persoon van Carolien Scholten. Ons infoblad “Trek de wandelschoenen aan” en het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden zijn aangepast. Verhuurbedrijf Loomans-Verhuur in Westerhoven stelt gratis, daar waar nodig, een generator ter beschikking. We namen deel aan de RaboClubSupport. We hebben het lidmaatschap van StayOkay opgezegd. Er werd een nieuwe laptop voor de redactie aangeschaft.

Eigen ledenpassen en deelnemerskaarten werden gemaakt. We zijn bezig met het ontwikkelen van een eigen wandelfolder. We gaan geen tracks van onze wandelingen verstrekken. Er werd deelgenomen aan thema-avonden van  Stichting Kempen in Beweging. Voor de activiteitencommissie werden een aantal aanwijzingen opgesteld.

Met betrekking tot de A3D: Er is een comité ontstaan uit Grenslopers, Drie Linden en enkele enthousiaste moeders van basisschoolkinderen. Het evenement was een succes. Het positieve resultaat komt in een apart potje onder beheer van de Grenslopers. Het comité blijft eigenaar van het gereserveerde bedrag. De organisatie maakt na drie jaar een evaluatie van het evenement.

Er werd een Sponsorboek gemaakt. Het bestuur bestond in 2023 uit 7 personen.

Onze leden werden per 1-1-2024 afgemeld bij de KWbN.

Er vond regio-overleg plaats om conflicterende zaken betreffende wandelprogramma’s te voorkomen. Wsv de Ravelse Wandelaars uit Ravels, is als 8e club aangesloten bij het Grenspark i.v.m. stoppen van Weebosch.

Met betrekking tot bondszaken:

KWbN introduceerde een nieuwe Tochtdatabase en een aangepaste website. Bondsleden moeten zich opnieuw registreren. Er is een nieuwe Bondsraad gekozen. Joop Wesseling van OLAT blijft ons contact. Enkele leden van ons bestuur hebben aan een aantal Webinars van de KWbN deelgenomen en een aantal overlegbijeenkomsten  (zg. wandelcafés ) bezocht.

KWbN heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een negatief resultaat van € 170.550. De cijfers over 2023 zijn nog niet bekend.

Een uitgebreid bestuurs-verslag met meer details en statistieken is op te vragen bij de secretaris.

 1. Verslag van de Penningmeester over 2023

Onze penningmeester Nelly Ploos van Amstel deed over het boekjaar 2023 verslag. Zij lichtte dit toe aan de hand van de balans per 31-12-2023 en de resultatenrekening over het boekjaar 2023. We hebben het afgelopen jaar een negatief resultaat behaald van – € 2781. Dit is inclusief de sponsoring van de Rabobank van € 144.

Het resultaat is € 4690 minder negatief dan begroot. Het verlies is lager uitgevallen door mindere kosten voor het lustrum en meer inkomsten dan begroot.

Het resultaat is afgeschreven van het eigen vermogen.

De financiële positie is nog steeds gezond. Alles wordt duurder daarom is een contributieverhoging in 2025 onvermijdelijk. Het voorstel is dan ook om de contributie voor 2025 vast te stellen op € 26. Met de toevoeging dat je € 1 korting krijgt als je voortaan het clubblad alleen nog maar online leest. Er zijn verder geen vragen over de cijfers.

 1. Verslag kascontrolecommissie over 2023

De kascommissie bestond uit Martien Abeling en Leon Clemens.

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 18 januari 2024. Namens de commissie voert Martien het woord. De conceptjaarrekening, bestaande uit de balans per 31-12-2023 en de resultatenrekening over het jaar 2023, evenals de boekhouding over 2023 werden gecontroleerd. De aansluitingen van diverse stukken waaronder de bankrekeningen zijn vastgesteld. Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd bij de steekproefsgewijze controle. 

 1. Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar

Dit is behandeld onder punt 5.

 1. Verlenen van decharge aan de leden van het bestuur.

Met het advies van de kascontrolecommissie om het bestuur  decharge te verlenen voor het boekjaar 2023 stemt  de ledenvergadering in. De voorzitter bedankt de kascommissie.

 1. Het vaststellen van de contributie 2025, deelnemersbijdragen en consumptieprijzen voor 2024.

De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van de penningmeester om de contributie in 2025 op € 26 te stellen.

Onze  prijzen voor consumpties worden € 1,80 behalve trappist dat wordt €2,70. De deelnemerstarieven aan onze wandelingen van 2023 blijven hetzelfde in 2024, maar stickers kosten voortaan €0,30.

 1. Het vaststellen van de begroting

Uitgaande van het doorgaan van alle geplande wandelingen verwachten we een begroting die in evenwicht zal zijn.

 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Martien Abeling en Leon Clemens. Marlies Nijssen is beschikbaar als reserve.

 1. Verkiezing bestuursleden

Benoeming vertrouwenscontactpersoon

De bestuursleden Leny Nabuurs, Emmie Scheerens en Henk Smoorenburg worden herkozen voor een periode van drie jaar.

Arlette Hoppenbrouwers heeft aangegeven te stoppen met haar functie, wel blijft ze als vrijwilliger beschikbaar. Er zijn verder geen kandidaten zodat er op dit moment een vacature in het bestuur is. Drie 25-jarige jubilarissen waren thuis al bezocht en hebben een roos en een pen met inscriptie ontvangen. Het bestuur heeft in de figuur van Carolien Scholten een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Carolien stelt zich persoonlijk voor en deelt mede dat ze geen vertrouwenspersoon is, want dat zijn personen met een professionele opleiding.  Een vertrouwenscontactpersoon is het contact voor leden die mogelijk problemen hebben ondervonden. Zij zal je klacht aanhoren en dan de weg wijzen die je kunt volgen. Zij heeft wel een meldingsplicht aan het bestuur. Hoe het moet als het een klacht betreft m.b.t. het bestuur is een vraag die zij hopelijk beantwoordt krijgt bij de cursus die zij binnenkort gaat volgen. Mensen met klachten kunnen ook rechtstreeks  terecht bij CVSN, Centrum Veilige Sport Nederland. 

 1. Statuten van wsv De Grenslopers

Precies 30 jaar na oprichting zijn de statuten op 1 september 2023 opnieuw opgesteld door notaris Rijntjes te Eersel. Daarbij heeft hij ons door de ALV verkregen mandaat bekeken en goedgekeurd. De statuten zijn m.b.t. de Wet  Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangepast en verder weer helemaal up-to-date gemaakt. Geïnteresseerden kunnen de statuten opvragen bij de secretaris.

 1. Vaststellen huishoudelijk reglement en bestuursstructuur.

Het huishoudelijk reglement is het afgelopen jaar onder de loep genomen. Het concept ligt ter inzage op de tafels en is zichtbaar op de website. De algemene ledenvergadering keurt zonder verdere vragen het concept goed. Het reglement met bijlagen is in te zien op onze website en kan bij de secretaris opgevraagd worden.

De verdeling van de bestuurstaken is als volgt:

Voorzitter en 2e Penningmeester                   Henry Usherwood

Secretaris en vice-voorzitter                            Henk Smoorenburg

Penningmeester en 2e secretaris                    Henk Heesterbeek

Vertegenwoordiger wandelingen                   Leny Nabuurs

Vertegenwoordiger activiteitencommissie   Emmie Scheerens

Vertegenwoordiger externe relaties              Nelly Ploos v. Amstel

Vertegenwoordiger PR/Communicatie          Vacature

Verder valt de Ledenadministratie (beheerd door Willemien van de Wiel) onder de regie van de penningmeester.

 1. Verslag van de Activiteitencommissie

De commissie bestaat uit de leden Wilhelmien Lathouwers, Jan Nijssen, Frans Willems en Magda Smoorenburg. Laatst genoemde doet verslag over 2023 en presenteert de plannen voor 2024. Op 23 maart doen we weer mee met de landelijke opschoondag, op 4 april is er een clubwandeling in Esbeek, op 12 oktober is de vrijwilligersavond bij het gilde bij de Ploeg in Bergeijk. En verder staat er nog een mogelijke clubwandeling op het programma . 

 1. Presentatie wandelprogramma 2025

Onder voorbehoud ziet het programma als volgt uit:

Woensdag 22 Januari             Open Grenzentocht                Heidelicht

Zondag 20 April                        Voorjaarswandeling                De Eijkholt

Zondag 8 Juni                           Zomerwandeling                     GSC ’t Sant

Dinsdag 5 Augustus                Grensparkwandeling              De Eijkholt

Wo-Vr  4 tot 6 September     Avond Driedaagse                  Drie Linden

Zondag 21 December             Kerstwandeling                       Drie Linden

 1. Benoeming Lid van Verdienste.

Vanwege zijn tomeloze energie, waarmee hij zich sinds jaren inzet als vrijwilliger wordt Willy Bloks met algemene instemming van de ALV benoemd tot lid van verdienste.

Hij krijgt een oorkonde, een plaquette en een bos bloemen overhandigt door onze voorzitter.

Verder nemen we afscheid van Arlette Hoppenbrouwers als bestuurslid. Henry bedankt haar werk gedurende 12 jaar en overhandigt haar een bos bloemen en een  tegoedbon.

 1. Rondvraag

Martien Abeling vraagt om de contactgegevens van ons vertrouwenscontactpersoon Carolien Scholten Deze komen op de website en zullen in het colofon van het clubblad worden geplaatst.

Frans Willems vraagt wat StayOkay is. Dat is wat vroeger de Jeugdherberg was. Een lidmaatschap is voor Nederland vereist om te overnachten. Voor het buitenland verkrijg je korting bij lidmaatschap.

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en constructieve inzet en sluit de vergadering om 21:26 uur.

Notulen zijn te bekijken op de website en bij secretaris opvraagbaar.

 

Verslag 7-feb-2024
Secretaris Henk Smoorenburg