Notulen ALV 2023

Algemene Ledenvergadering van 7 februari 2023

Plaats: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt Luyksgestel.
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter

De Algemene Ledenvergadering werd om 20:02 uur geopend door voorzitter Henry Usherwood. Hij heette iedereen van harte welkom.
Er waren 50 leden aanwezig.  Van de afwezige andere leden hadden zich er drie afgemeld. Hij vraagt of de aanwezigen de presentielijst willen tekenen. De voorzitter vraagt een moment van stilte voor dierbare leden en naasten van leden die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.

 1. Mededelingen

De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn indien er foto’s gemaakt worden tijdens de vergadering voor clubblad en website. Niemand heeft bezwaren.

 1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 5 april 2022

Deze notulen zijn gepubliceerd in beknopte vorm in het clubblad, volledig op de website, of konden opgevraagd worden bij de secretaris, zodat iedereen hiervan kennis had kunnen nemen.
Door Leon Clemens werd opgemerkt dat in punt 5 een verkeerd jaartal is weergegeven: “De begroting voor 2021….. moet zijn 2022”.

De notulen werden, met dank aan de secretaris, verder goedgekeurd.

 1. Verslag van de secretaris over het jaar 2022

Secretaris Henk Smoorenburg deed het bestuursverslag over het verenigingsjaar 2022. Per 31-12-2022 is ons ledental  296. Afgezien van een paar nieuwe leden, betekent dit toch een flinke reductie met 70 leden. De afgelopen 10 jaar hebben we te maken met een gigantische reductie van 500 leden. De oorzaak kan gezocht worden in een gebrek van aanwas van jonge leden, die kiezen vooral voor wandelingen op individuele basis met gebruik van moderne communicatiemiddelen. De meeste leden die zich afgemeld hebben zijn inmiddels te oud en/of fysiek niet meer in staat om te wandelen. Wel wordt er aan gegeven dat men altijd met veel plezier lid bij ons is geweest. Er werden 8 wandelingen gehouden met een gemiddelde deelname van 329 deelnemers per tocht. Voor Corona was dit gemiddeld op 420 deelnemers per tocht. We zijn dus veel deelnemers kwijt geraakt. Dit beeld is ook te zien bij andere wandelverenigingen.

Er zijn regelmatig problemen met onze website en onze emailverwerking. Lida Boonstra die onze Webhosting verzorgt krijgt het niet voor elkaar om de problemen te tackelen. Bovendien heeft ze aangegeven met de webhosting te stoppen zodat we moeten uitkijken naar andere mogelijkheden. We hebben besloten om naar een professionele ondersteuning te zoeken en naar verwachting hebben we die binnenkort ook gevonden. Besloten werd om geen folders meer te maken. Veel startbureaus accepteren geen folders meer en daarnaast  verdwijnen veel folders na afloop van de wandeling in de prullenbak.

Vanwege corona werd de jaarlijkse clubwandeling  verplaatst naar zaterdag 10 september, we gingen naar Solwaster in de Ardennen
De Ledentocht  “Vervolg Vennenpad” vond plaats op 2 april met de etappe Netersel-Hilvarenbeek van 36,5 km. en op 8 oktober  met de etappe Hilvarenbeek-Lennisheuvel van 37 km.

Onze KaDi-wagen werd onder handen genomen door een groepje noeste vrijwilligers. De buitenkant werd voorzien van een nieuw verfje en belettering, reparaties werden uitgevoerd en de binnenkant werd voorzien van nieuwe vloerbedekking. Onze traditionele  feestelijke vrijwilligersavond kon weer doorgaan en op 29 oktober waren 44 vrijwilligers aanwezig om van een spelletje laserschieten en een heerlijk buffet  te genieten in het Gildehuis.

Algemene Ledenvergadering van 2022 werd verplaatst naar 5 april 2022. Dertien 25-jarige jubilarissen waren thuis al bezocht en hebben een roos en een pen met inscriptie ontvangen. Waarnemend voorzitter Henry Usherwood werd door de ALV benoemd tot voorzitter. De ledenadministratie zal buiten het bestuur om door Willemien van de Wiel verzorgd worden. Er werd een commissie in het leven geroepen om een toekomstvisie te vormen voor onze vereniging.  Een aantal aanbevelingen werden eind 2021 geformuleerd en besproken op de ALV van 2022. Het bestuur zal zo veel mogelijk deze aanbevelingen overnemen. Een ervan is het samenvoegen van de werkgroepen tot één werkgroep die onder leiding van Jan Nijssen komt te staan. Vervolgens is er ook besloten om een activiteitencommissie te vormen. Deze gaat kijken naar mogelijke activiteiten waarbij een grotere onderlinge band tussen de leden kan ontstaan. Ook werd besloten om het aantal wandelingen per jaar van 9 naar 6 terug te brengen.

Op 15 oktober hield het bestuur een teamwork bijeenkomst met op het programma Geocaching  Er is contact gezocht met een notaris om onze statuten aan te passen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De notaris heeft minuscule aanbevelingen gemaakt. Na de ALV van 2023 zullen we wederom contact opnemen met de notaris. We namen deel aan de RABO Club Support Campagne. Met Staatsbosbeheer is er een gebruikersovereenkomst voor 2023 afgesloten, kosten € 75 per jaar. Er is overleg gepleegd met een aantal verenigingen in de regio. Samen met De Drie Linden en ouders van de basisschool hebben we onderzocht of er een A4D in Luyksgestel mogelijk is. Na degelijk overleg hebben we besloten om in 2023 van start te gaan met een A3D. We gaan voorzichtig van start en doen dit vooralsnog buiten de KWBN om.

Met betrekking tot bondszaken:
De overeenkomst tussen KWBN en  Natuurmonumenten is eenzijdig door Natuurmonumenten om onbekende reden opgezegd. In de Ledenraad KWBN wordt de regio Brabant vertegenwoordigd door Joop Wesseling van OLAT en iemand uit West Brabant. De bond heeft inmiddels een digitale pas ingevoerd. Dat geeft bij een aantal mensen problemen. De bekende Wandeljaargids in A5 formaat is vervangen door een halfjaarlijkse bijlage “Wandelagenda” bij het tijdschrift Wandel.nl. De bond heeft voor 2023 een aantal mogelijke lidmaatschapsvormen ingevoerd. De KWBN heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een verlies van € 168.000, dit viel mee want het verlies was begroot op  € 190.000. De ledenaantallen blijven achter bij de begroting. Het aantal lid-organisaties daalt licht. Verder zijn er stijgende personeels- en organisatiekosten (samen ongeveer € 300.000 meer dan het jaar ervoor). De bindingsvorm tussen onze leden en de KWBN zoals die was  in 2022 zal in 2023 worden gehandhaafd. Voor de jaren daarna staat dit ter discussie.

Een uitgebreid bestuursverslag met meer details en statistieken is op te vragen bij de secretaris.

 1. Verslag van de Penningmeester over 2022

Onze penningmeester Nelly Ploos van Amstel deed over het boekjaar 2022 verslag. Zij lichtte dit toe aan de hand van de balans per 31-12-2022 en de resultatenrekening over het boekjaar 2022. We hebben het afgelopen jaar een negatief resultaat behaald van – € 2141. Dit is inclusief de sponsoring van de Rabobank van € 307. Het resultaat is €400 minder negatief dan begroot. Tijdens de 8 wandelingen die we gehouden hebben viel de opkomst, mede door slecht weer, vaak tegen. We hebben vaker in den Eijkholt vergaderd. Er vond weer een vrijwilligersavond plaats en het bestuur had een teambuilding.

Het resultaat is afgeschreven van het eigen vermogen.

De financiële positie is nog steeds gezond. De afdracht naar de KWBN gaat in 2023 omhoog en onze contributie blijft gelijk in 2023 zoals we vorig jaar hebben afgesproken. Tijdens deze vergadering zullen we bespreken wat de verschillende lidmaatschapsvormen betekenen voor de contributie voor 2024 en volgende jaren. Daarom kunnen we nog geen contributievoorstel doen voor 2024.
Hierdoor sluit de begroting voor 2023 met een verlies van € 7471.

Er zijn verder geen vragen over de cijfers.

 1. Verslag kascontrolecommissie

De kascommissie bestond uit Jos Kelders en Yvonne Palland.

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 14 januari 2023. Namens de commissie voert Jos het woord. De conceptjaarrekening, bestaande uit de balans per 31-12-2022 en de resultatenrekening over het jaar 2022, evenals de boekhouding over 2022 werden gecontroleerd. De aansluitingen van diverse stukken waaronder de bankrekeningen zijn vastgesteld. Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd bij de steekproefsgewijze controle.

Het advies van de kascontrolecommissie is dan ook om het bestuur  decharge te verlenen voor het boekjaar 2022. De ledenvergadering stemt hiermee in. De voorzitter bedankt de kascommissie.

 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Jos Kelders treedt af. Yvonne Palland zal worden bijgestaan door Martien Abeling. Er worden twee reserveleden gekozen, namelijk Leon Clemens en Marlies Nijssen.

 1. Verkiezing bestuursleden

Nelly Ploos van Amstel is aftredend en wil zich herkiesbaar stellen voor maximaal 2 jaar. Verder heeft Henk Heesterbeek zich aangemeld met de vereiste hoeveelheid handtekeningen van leden. Verder zijn er geen kandidaten, Daar er een onderbezetting is in het bestuur en op termijn vier bestuursleden gaan terugtreden geeft de ledenvergadering goedkeuring aan de benoeming van beide kandidaten.

 1. Toekomst met KWBN, 4 mogelijke bindingsvormen.

Naar aanleiding van de nieuwe bindingsvormen die de KWBN ons aanbiedt heeft Willemien van de Wiel een analyse gemaakt. Algemeen kun je stellen dat deze nieuwe vormen een flinke aanslag op onze reserves gaan plegen. Ons streven is om in 2024 en volgende jaren weer een gezonde begroting te bereiken en daar horen contributie-verhogingen bij. Die verhogingen worden door verschillende factoren beïnvloed:

 • Afdrachten aan de KWbN = verenigingsafdracht + contributies
 • Prijsontwikkelingen (hoge inflatie, gerekend met 8%)
 • Sterk teruglopend aantal leden: minder leden dragen de vaste lasten
 • Teruggelopen aantal deelnemers: kleinere omzet

Willemien heeft een 4-tal scenario’s gemaakt met daarbij een schatting van de bijbehorende contributie voor de vereniging. De bedragen kunnen desgewenst in de ALV van volgend jaar bijgesteld worden op basis van voortschrijdend inzicht.

Optie 1:
Zowel de vereniging als de leden continueren de lidmaatschappen zoals die nu zijn. Om direct in 2024 al een gezonde begroting te bewerkstelligen moet de contributie rigoureus omhoog. De jaren erna volgen we dan weer de verhogingen die de bond doorvoert.

Pluspunten voor de vereniging: behoud van de voordelen van aangesloten zijn bij de bond, zoals gezamenlijke belangenbehartiging en promotie van de wandeltochten via Wandel.nl
Pluspunten voor de leden: behoud van KWbN-ledenpas waarmee korting wordt verkregen op onder auspiciën van de KWbN georganiseerde wandelingen (incl. de Nijmeegse Vierdaagse) en bij sommige zakenpartners; abonnement op Magazine Wandel.nl (alleen voor hoofdleden).
Minpunt voor de leden: we zijn dan genoodzaakt de contributie drastisch te verhogen.

2023

+ 2024 + 2025 + 2026

Gezinslid (Basis)

€ 19

€ 24 € 43 € 4 € 47 € 8

€ 55

Hoofdlid (compleet)

€ 26 € 24 € 50 € 4 € 54 € 10

€ 64

We kunnen ook kiezen voor een stapsgewijze invoering, waarbij we in 3 jaarlijkse stappen naar hetzelfde contributieniveau gaan. Dit betekent wel dat we in 2024 en 2025 weer een beroep doen op onze spaarrekening. In totaal ongeveer € 5000. Het plaatje ziet er dan als volgt uit:

2023 + 2024 + 2025 + 2026
Gezinslid (Basis)

€ 19

€ 12 € 31 € 12 € 43 € 12

€ 55

Hoofdlid (compleet)

€ 26 € 11 € 37 € 13 € 50 € 14

€ 64

Optie 2:
De vereniging blijft lid van de KWbN, de leden niet m.u.v. het bestuur (verplicht)

Pluspunten voor de vereniging: behoud van de voordelen van aangesloten zijn bij de bond, zoals gezamenlijke belangenbehartiging en promotie van de wandeltochten via Wandel.nl.
Pluspunt voor de leden: geen of minimale verhoging van de contributie.
Minpunten voor de leden: KWbN-ledenpas vervalt, dus geen kortingen meer. Geen abonnement op Magazine Wandel.nl.

2023 + 2024 + 2025 + 2026
Gezinslid (Basis) € 19 € 4 € 23 € 0 € 23 € 1 € 24
Hoofdlid (compleet) € 26 – € 3 € 23 € 0 € 23 € 1 € 24

Optie 3:
De vereniging blijft lid van de KWbN, de leden kiezen uit de lidmaatschapsvormen zoals die in het schrijven van de KWbN staan genoemd.

Pluspunten voor de vereniging: behoud van de voordelen van aangesloten zijn bij de bond, zoals gezamenlijke belangenbehartiging en promotie van de wandeltochten via Wandel.nl.
Pluspunt voor de leden die ervoor kiezen geen lid van de KWbN te blijven: verlaging van de contributie.
Minpunt voor de leden die ervoor kiezen wel lid van de KWbN te blijven: drastische verhoging van de contributie, die overigens afhankelijk is van de keuzes die de leden maken.
Minpunt voor de leden die kiezen voor Basis: Geen abonnement op Magazine Wandel.nl.

De volgende 2 tabellen tonen de cijfers met een aanname van percentage van lidsoorten.

2023 + 2024 + 2025 + 2026
Geen Bondslid (10%) € 23 € 0 € 23 € 1 € 24
Basis (28%) € 19 € 21 € 40 € 4 € 44 € 10 € 54
Compleet (62%) € 26 € 24 € 50 € 4 € 54 € 9 € 63

 

2023 + 2024 + 2025 + 2026
Geen Bondslid (48%)

€ 23 € 0 € 23 € 1

€ 24

Basis (17%)

€ 19

€ 19 € 38 € 6 € 44 € 8

€ 52

Compleet (35%)

€ 26 € 22 € 48 € 6 € 54 € 8

€ 62

Ook hier zouden we weer stapsgewijs in 3 jaar kunnen kiezen in plaats van rigoureus. Ook dan kost het de vereniging in totaal ongeveer € 2500 à € 4500.

2023 + 2024 + 2025 + 2026
Geen Bondslid (10%) € 23 € 0 € 23 € 1 € 24
Basis (28%) € 19 € 11 € 30 € 9 € 39 € 15 € 54
Compleet (62%) € 26 € 12 € 38 € 11 € 49 € 14 € 63

 

2023 + 2024 + 2025 + 2026
Geen Bondslid (48%) € 23 € 0 € 23 € 1 € 24
Basis (17%) € 19 € 10 € 29 € 8 € 37 € 15 € 52
Compleet (35%) € 26 € 11 € 37 € 11 € 48 € 14 € 62

Optie 4:
De vereniging stapt per 1-1-2024 uit de wandelbond en de leden dan ook automatisch.

Minpunt voor de vereniging: Geen voordelen van aangesloten zijn bij de bond, zoals gezamenlijke belangenbehartiging en promotie van de wandeltochten via Wandel.nl. We zullen dan naar alternatieve promotiemogelijkheden moeten zoeken.
Pluspunt voor de leden: verlaging van de contributie.
Minpunten voor de leden: KWbN-ledenpas vervalt, dus geen kortingen meer. Geen abonnement op Magazine Wandel.nl.

2023 + 2024 + 2025 + 2026
Gezinslid € 19 € 1 € 20 € 0 € 20 € 0 € 20
Hoofdlid € 26 – € 6 € 20 € 0 € 20 € 0 € 20

In de komende pauze krijgen de leden de gelegenheid om vragen te stellen aan Willemien en bestuur om eventueel meer duidelijkheid te krijgen .

Pauze

 1. Schriftelijke stemming over keuze bindingsvorm

De stemming geschiedde door middel van het anoniem invullen van een stembriefje waarop de 4 mogelijke opties waren weergegeven De briefjes werden in een stemdoos gedaan.

Uit de aanwezigen stelden André van de Wiel,  Jan Nijssen en Wim Klomp zich beschikbaar om de stemmen te tellen. Alle 50 aanwezigen brachten hun stem uit en er waren 2 volmachten afgegeven.

Alle uitgebrachte stemmen waren geldig.

Uitslag:

Optie 1 1 2 %
Optie 2 36 69 %
Optie 3 10 19 %
Optie 4 5 10 %

Met een ruime meerderheid is dus optie 2 gekozen. Dit betekent dat per 1 januari 2024 “W.S.V. De Grenslopers” als vereniging lid blijft van de KWbN. De leden zijn geen bondslid meer met uitzondering van het bestuur dat verplicht lid moet blijven.

De contributie bedraagt dan € 23,00 per lid per 1 januari 2024.

De kosten van het lidmaatschap van het bestuur voor de KWbN wordt door de vereniging gedragen.

Uiteraard is ieder lid vrij om individueel, buiten de Grenslopers om, lid te worden van de KWbN.

 1. GPS cursus

De voorzitter vraagt de aanwezigen of er belangstelling is voor een GPS cursus. Er zijn 16 belangstellenden. Daarnaast zal in het clubblad nog een oproep gedaan worden. Hierna zal Wouter Kiela gevraagd worden om de cursus te organiseren.

 1. Verslag van de Activiteitencommissie

Namens de activiteitencommissie, die bestaat uit: Jan Nijssen, Magda Smoorenburg en Frans Willems, doet Magda verslag.

Overzicht activiteiten:

Avond3daagse Voordat de commissie van start ging hadden, onafhankelijk van elkaar, de Drie Linden en ouders van de basisschool de Klepper bij het bestuur aangeklopt om een Avond4Daagse mede te organiseren. Dit kunnen we niet laten schieten, het is goed voor de naamsbekendheid van de club. Na gedegen overleg is besloten om een Avond3Daagse te houden op 6-7-8 september 2023. Dit gaat buiten de bond om en we willen het 3 jaar de tijd geven.

Clubwandelingen Er staan twee clubwandelingen op het programma. De eerste is al geweest op 15 januari in Waalwijk, een verslag hiervan door Leon Clemens komt in de eerstvolgende Grensloper. De tweede staat gepland op zondag 1 oktober en dat is de Mergelwandeling in Sibbe, Zuid Limburg.

Prikactie Op 18 maart vindt de landelijke opschoondag plaats. Als wandelvereniging gaan we daar ook aan mee doen. Er heeft hiervoor al informatie gestaan in het clubblad en een flyertje ligt op de tafel. Door zo’n actie kunnen we de naamsbekendheid in de gemeente (regio) vergroten.

Excursie/wandeling Achelse Kluis Deze combi-activiteit staat gepland op 14 mei. De rondleiding begint om 10:00 uur met koffie en vlaai en duurt ongeveer 75 minuten. Aansluitend hieraan kan men om 11:30 uur een wandeling van 8,8 km maken die het fiets-café “De Bever” aandoet. Men kan alleen de rondleiding doen of de wandeling of beiden. De vereniging subsidieert deelname met € 5,-. Deelnamekosten komen dan op € 6,50.

De Activiteitencommissie vraagt om nieuwe ideeën voor activiteiten en uitbreiding met een of twee leden. Wilhelmien Lathouwers meldt zich aan.

 1. Wandelprogramma 2024

Werkgroepleider Jan Nijssen presenteert het programma voor 2024.

Woensdag 24 Jan Open Grenzentocht Heidelicht
Zondag 21 April Voorjaarswandeling Buurth.’t Sant/Weebosch
Zondag 16 Juni Zomerwandeling Heierhof Riethoven
Dinsdag 6 Augustus Grensparkwand. Gildeh. de Ploeg/Bergeijk
Begin September Wandel Driedaagse De Drie Linden
Zondag 22 Dec. Kerstwandeling De Drie Linden

Er zijn geen vragen, iedereen akkoord.

 1. Statuten

Naar aanleiding van de nieuwe wet op de WBTR is het noodzakelijk dat onze statuten worden aangepast. De notaris beveelt het opnemen van de 2 volgende regels aan:

 • Opnemen van een regel met betrekking tot een mogelijk tegenstrijdig belang bij het bestuur.
 • Opnemen regel dat een niet-lid toch lid van het bestuur kan worden bijv. in het geval dat er een bijzondere expertise nodig is die in de vereniging niet voor handen is.

Ook moeten onze statuten worden aangepast naar aanleiding van onze nieuwe relatie  per 1 januari 2024 met de bond.

De ALV gaat akkoord en geeft het bestuur toestemming de statuten op deze punten te laten aanpassen.

 1. Rondvraag

André van de Wiel bedankt de vereniging voor zijn gekregen herinnering aan zijn 25-jaar jubileum. Henry verontschuldigt zich dat hij niet heeft medegedeeld dat de jubilarissen van dit jaar reeds geëerd zijn en hun roos en grensloperspen al gekregen hebben.

Leon Clemens vraagt of de tocht Eindhoven-Luyksgestel nog eens op het programma kan komen. Jan Nijssen deelt mede dat dit al op zijn wensenlijstje staat.

 1. Sluiting van de vergadering.

Voorzitter Henry bedankte alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en constructieve inzet en sloot de vergadering om 21:50 uur.

Verslag 12-feb-2023

Secretaris Henk Smoorenburg