Notulen ALV 2021

Algemene Ledenvergadering van 28 september 2021

Plaats: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt Luyksgestel.
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter

De Algemene Ledenvergadering wordt om 20:00 uur geopend door voorzitter Willemien van de Wiel. Zij heette iedereen van harte welkom, speciaal afgevaardigde Debby Jans die via de Verenigingsondersteuning van de Rabobank ons helpt om een toekomstvisie voor de Grenslopers samen te stellen. Er waren 57 leden aanwezig.  Twaalf leden hadden zich schriftelijk afgemeld. De rest van de leden was afwezig zonder kennisgeving.
Willemien memoreerde dat we sinds de ALV van 4 februari 2020 vanwege de Corona een bizarre periode meemaken met nauwelijks wandelactiviteiten. Ze vroeg een moment van stilte voor leden en naasten van leden die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.
De aanwezige leden hebben de presentielijst getekend.

 1. Mededelingen

Willemien deelt mede dat er foto’s gemaakt worden tijdens de vergadering voor clubblad en website. Alle aanwezigen geven hier toestemming voor. Verder had ze een vrolijke mededeling, namelijk dat aanstaande 13 oktober de Heksenboomwandeling doorgaat, de eerste wandeling sinds 20 maanden.

 1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 4 februari 2020

Deze notulen zijn gepubliceerd in beknopte vorm in het clubblad  en volledig op de website of konden opgevraagd worden bij de secretaris, zodat iedereen hiervan kennis heeft kunnen nemen. De notulen worden, met dank aan de secretaris, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 1. Verslag van de secretaris over het jaar 2020

Secretaris Henk Smoorenburg gaf een kort verslag over het verenigingsjaar 2020, dat gekenmerkt werd door het COVID-19 virus. Ook onze wandelclub ontkwam daar niet aan en zodoende was het aantal wandeltochten drastisch laag. Er kon maar 1 wandeling gehouden worden: de Open Grenzentocht van 30 januari met 559 deelnemers. Ook in 2021 zien we dat de terugloop in ledental blijft voortduren. Per 01-01-2021 is ons ledental 404.Verdere wandelactiviteiten werden in 2020 stop gezet waaronder de jaarlijkse clubwandeling en het wandelweekend. Ook het Vervolg Vennenpad kon niet doorgaan en de wekelijkse avondwandelingen vanaf de toren werden stopgezet. Wel hebben we een aantal GPS wandelingen en een fotozoektocht op onze website gepubliceerd. Slechts 8 keer werd er een GPS wandeling gedownload en 38 wandelaars deden de fotozoektocht. Ook in 2021 zien we dat de terugloop in ledental blijft voortduren. Per 01-01-2021 is ons ledental 404. De problemen die optraden op de website en bij de club-email zijn uiteindelijk hersteld. Vanwege te weinig kopij brachten we in 2020 alleen de eerste 2 nummers van het clubblad uit en werd besloten, vanwege kostenreductie, om voortaan per kwartaal één editie uit te brengen. Via mail en website werden de leden en adverteerders op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Onze vrijwilligersavond kon ook niet doorgaan. In plaats hiervan kregen de vrijwilligers een pakket met lekkernijen van bakker van Heeswijk.
Op de ALV van 4 februari 2020 werd John van der Heijden benoemd tot Lid van Verdienste. Diverse leden kregen vanwege hun 25-jarig lidmaatschap een luxe pen overhandigd. Van wandelvereniging 55+ uit Eersel hebben we voor € 50,- materiaal overgenomen. Het betrof tafel, banken, stoelen etc.
Ook heeft het bestuur nagedacht en overlegd met instanties over mogelijkheden om onze opslag elders onder te brengen. Vooralsnog is daar nog geen oplossing gevonden. Binnen het bestuur is diverse keren overlegd over invulling van vacatures, over aantrekken van meer leden en vrijwilligers, en over ideeën met betrekking tot invulling van wandeltochten. Diverse bestuursleden hebben deelgenomen aan Webinars verzorgd door RABO en door KWBN. Regelmatig is er overleg gepleegd met Joop Wesseling, onze afgevaardigde in de Ledenraad van de KWBN. We hebben input geleverd voor het Protocol dat de KWBN opgesteld heeft voor het opstarten van de wandelingen. Voor de afgelaste tochten krijgen we van de bond 50% korting op tochtafdrachten.
De KWBN heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een verlies van € 74.000, dit werd deels veroorzaakt doordat de inkomsten €172.000 tegenvielen.

Willemien bedankt Henk voor het jaarverslag.

 1. Verslag van de Penningmeester over 2020 en Contributievoorstel

Over 2020 deed penningmeester Nelly Ploos van Amstel verslag. Zij lichtte dit toe aan de hand van de balans per 31-12-2020 en de resultatenrekening over het boekjaar 2020. Over 2020 is een negatief resultaat behaald. Het negatieve resultaat is afgeschreven van het eigen vermogen. Ondanks dit negatieve resultaat is de financiële positie nog steeds gezond. Vorig jaar is besloten om de contributie in 2021 te verhogen naar € 25,-  resp. € 18. Om de stijging van de bondsafdracht te volgen stelt het bestuur voor om de contributie voor 2022 met € 1,- te verhogen. Na enige discussie gaat de ALV akkoord met deze verhoging. Het bestuur stelt voor om vanwege het niet doorgaan van bijna alle activiteiten gedurende 2020-2021 de leden te compenseren met een eenmalige uitkering van € 7,50.  Unaniem wijzen de aanwezige leden dit voorstel af. Men vindt dat dit geld ten goede moet komen aan de club. Wel worden er ideeën geopperd zoals 1x gratis deelname aanbieden of een gratis consumptie bij een van onze tochten. Het voorstel wordt meegenomen door het bestuur. De begroting voor 2021 sluit met een verlies. Hoe hoog dat wordt is afhankelijk van het aantal wandelingen dat wel door kan gaan.

Willemien geeft aan dat eventuele later opdoemende vragen altijd welkom zijn en zij bedankt Nelly voor de verslaggeving.

 1. Verslag kascontrolecommissie

De kascommissie bestond uit Frans Willems en Jeanne Beerens.
De kascontrole vond plaats op 2 mei 2021. Namens de commissie voert Frans het woord. Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd bij de steekproefsgewijze controle.
Het advies van de kascontrolecommissie is dan ook om het bestuur  decharge te verlenen voor het boekjaar 2020. De ledenvergadering stemt hiermee in.

De voorzitter bedankt de kascommissie.

 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Frans Willems treedt af. Voor 2021 zal de kascommissie bestaan uit Jeanne Beerens en Jos Kelders. Als reserve lid wordt Yvonne Palland gekozen.

 1. Verkiezing bestuursleden

Er zijn geen tegenkandidaten, daarmee worden de bestuursleden Arlette Hoppenbrouwers en Emmie Scheerens herkozen. Jan Sengers trad af, was niet herkiesbaar en Jan wordt opgevolgd door Leny Nabuurs. Aftredend en niet herkiesbaar was onze voorzitter Willemien v.d. Wiel. Vooralsnog werd er geen opvolger gevonden. Haar bestuurstaken worden tot de volgende ALV verdeeld onder de zittende bestuursleden, hetgeen niet ideaal is. Richting de Kamer van Koophandel zal Henry Usherwood optreden als waarnemend voorzitter.

 1. Afscheid aftredende bestuursleden

Willemien sprak woorden van dank uit aan Jan Sengers voor zijn bijzonder actieve rol en zijn positieve kritische houding in vergaderingen. Namens het bestuur verwoordde Henk Smoorenburg de grote inzet van Willemien gedurende de 9,5 jaar van haar voorzitterschap en stelde de ALV voor om haar te benoemen tot erelid van de Grenslopers. Met een warm applaus werd dit voorstel aangenomen. Willemien gaf aan als vrijwilliger te blijven doorgaan. Dit werd door de vergadering zeer gewaardeerd.

 1. Wandelprogramma 2022

Het wandelprogramma voor 2022 kon niet ter goedkeuring voorgelegd worden, daar dit al eerder ingediend moest worden bij de bond.
Het programma ziet er als volgt uit:

Wo 26-01-2022       Open Grenzentocht          Café-dancing Heidelicht, Postel
Zo 13-03-2022        Voorjaarswandeling         Gsc Den Eijkholt Luyksgestel
Wo 13-04-2022       Haopertse Gaopertocht   Gsc Den Tref  Hapert
Zo 15-05-2022        Mosbergenroute               Heierhof Riethoven
Zo 12-06-2022        Zomerwandeling               Drie Linden Luyksgestel
Di 2-08-2022           Grenspark. Luyksgestel   VV ZSC Westerhoven
Zo 18-09-2022        Wedertwandeling             VV Valkenswaard Valkensw.
Wo 12-10-2022       Heksenboomwandeling   Tipmast Bladel
Zo 18-12-2022        Kerstwandeling                 Drie Linden Luyksgestel

Er waren geen negatieve geluiden over het programma en het zal t.z.t. in zijn totaal in het clubblad en op de website gepubliceerd worden.

 1. Rondvraag

Willy Bloks vraagt of dat het niet mogelijk is om ons aan te sluiten bij de Belgische Bond.  Bij 2 bonden aangesloten zijn heeft geen zin (extra duur). Als we de KWBN opzeggen staan we niet meer in het Evenementen jaarprogramma, en niet meer op hun website; dientengevolge gaan we Nederlandse wandelaars missen. Ook kunnen onze leden dan geen korting meer krijgen. Bovendien is de Belgische bond erg streng en geeft een hoge boete als een wandeling niet door kan gaan.

Piet Lievens deelt mede dat de rustpost op de Heksenboomwandeling van 13 oktober moeilijk te vinden is. Vraag zal doorgespeeld worden aan de werkgroep.

Yvonne Palland deelt mede dat ze al eerder een aantal keren in België is wezen wandelen en vraagt waarom het in Nederland zo moeilijk is. Bij ons was voorinschrijven verplicht, in België kon je ter plekke inschrijven. Tijdens de rust mochten we bijna niets verkopen en moesten de stoelen ver uit elkaar geplaats worden, dat neemt veel ruimte in. Als we ons aan de voorschriften wilden houden betekende dat veel gedoe en weinig opbrengst. Na 25 september wordt het gemakkelijker en horeca moet QR code controleren.

Frans Willems vraagt of we verzekerd zijn via de Bond. Nee, wandelen is voor eigen verantwoording, dit staat ook aangegeven op startbureau. Bij calamiteiten tijdens wandelen moet je terugvallen op je eigen verzekering. Vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd.

Korte pauze

Discussie Toekomstvisie wsv De Grenslopers olv Debbie Jans

Het bestuur heeft een beroep gedaan op de clubondersteuning van de Rabobank om ons te helpen de problemen te tackelen die we momenteel als club ondervinden. Die problemen zijn:

 • Sterk terugloop in ledental
 • Vergrijzing van het vrijwilligerslegioen/aantrekken van nieuwe vrijwilligers
 • Geen uitzicht op nieuwe voorzitter
 • Verandering van de maatschappij naar meer individualiteit (minder verenigingsverband)
 • Missen van clubactiviteiten en samen wandelen door Corona

Via de clubondersteuning is ons Debbie Jans als coach toegewezen om ons te gaan helpen. De belangrijkste vraag in het proces is: hoe kunnen we een goed toekomstperspectief realiseren. Op verzoek van het bestuur werd er o.l.v. Debbie een tijdelijke commissie Toekomstvisie opgericht. Hierin hebben zitting:

Henk Heesterbeek        Matthijs de Vries
Maria Abeling              Petra Scheerens
Jan Nijssen

De commissie heeft zich ten doel gesteld de aard van vereniging/leden te onderzoeken en een aantal toekomstscenario’s op te stellen. Daartoe heeft de commissie een enquête opgesteld en deze alle leden doen toesturen.
Matthijs de Vries presenteerde namens de commissie een voorlopige uitslag van de enquête over de toekomst van de Grenslopers. Er zijn 315 enquêtes uitgezet. Iets van 20% werd geretourneerd.
De leeftijdsindeling van de club laat voornamelijk 2 leeftijdsgroepen zien: 60+ en 70+, waarbij de 60+ groep iets groter is.

Er waren 4 scenario’s opgesteld:

 • Handhaving van de status zoals die nu is
 • Minder wandelingen zelf organiseren
 • Minder wandelingen organiseren maar meer doen voor actieve leden
 • Samenwerken met andere organisaties

Er kwam geen duidelijk beeld naar voren van de 64 teruggestuurde enquêtes. Grofweg alle vier rond de 25%.

Daarna werd onder leiding van coach Debbie Jans in 8 groepjes gediscussieerd o.a. over de 4 mogelijke scenario’s. De commissie gaat verder aan de slag met de uitslag van de enquête en de gemaakte notities tijdens de discussie. In november zal de commissie hun resultaat terugkoppelen met het bestuur en in december met de leden tijdens een daartoe opgeroepen ledenbijeenkomst

 1. Sluiting van de vergadering.

Voorzitter Willemien bedankt Debbie Jans en de commissie die ontzettend veel werk heeft verzet en verder alle aanwezigen voor zijn of haar aanwezigheid en constructieve inzet. Ze zegt blij en verrast te zijn met het erelidmaatschap en sluit de vergadering om 22:30 uur.

Verslag 26-okt-2021
Secretaris Henk Smoorenburg