Notulen van de ALV op 6 februari 2018

 

Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2018

Plaats: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt Luyksgestel.

Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter.

De voorzitter Willemien van de Wiel opent stipt om 20:00 de vergadering. Met genoegen constateert ze de aanwezigheid van een groot aantal leden (64). Ze heette eenieder van harte welkom en speciaal onze ereleden Dicky de Lange en Hans Nijsen en de aanwezige jubilarissen.

Ook in het afgelopen jaar zijn enkele dierbare leden en naasten van leden ons ontvallen en Willemien vraagt hiervoor een moment van stilte.

 

 1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 7 februari 2017.

Deze notulen zijn gepubliceerd in het clubblad (beknopt) en op de website (volledig) of konden opgevraagd worden bij de secretaris, zodat iedereen hiervan kennis heeft kunnen nemen.. De notulen worden, met dank aan de secretaris, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 

 1. Verslag van de secretaris over het jaar 2017.

De secretaris neemt aan de hand van enkele statistieken het ledenbestand en onze wandelingen door. Nog steeds blijft het aantal leden dalen.

We mochten het afgelopen jaar wel enige nieuwe leden begroeten maar daar tegenover staat dat we afscheid hebben genomen van een vijftigtal leden. Per 01-01-2018 is ons ledental precies 500.

Vanaf 2010 is de ledenafname ingezet. In eerste instantie kun je denken dat de oorzaak hiervan is dat slapende leden zijn afgehaakt. Maar je mag onderhand toch wel aannemen dat dat effect is weggeëbd. De daling is de laatste tijd wel constant in grootte. Aan de hand van een prognosegrafiek laat de secretaris zien dat we in 2022 mogelijk een evenwicht bereiken tussen af- en toename. De laatste vier jaar ligt die afname zo rond de 40.

We hielden in 2017 wederom negen wandelingen. Qua aantal deelnemers hebben we een goed jaar achter de rug en zijn we weer terug bij wat we gewend zijn. We scoorden 630 deelnemers meer dan vorig jaar met als totaal 3780 deelnemers. Dat betekent een gemiddelde van 420 per tocht.

Vanaf 2008 ligt dit gemiddelde rond de 400 met een variatie van 50.

De Grensparkwandeling, de Koperteutentocht en de Smokkelroute waren met een deelnemersaantal van rond de 500 het best bezocht.

Door de inzet van de werkgroepen blijven we een aantrekkelijk wandelprogramma houden met een kwaliteit op top niveau.

 

Op 2 april vond onze jaarlijkse clubwandeling plaats. Deze keer gingen we met de bus weer eens naar België en wel naar Nieuwrode in Vlaams Brabant. We namen deel aan de 31e Parel van het Hageland georganiseerd door vzw Globetrotters Hageland. Het parcours bestond uit afwisselende routes met veldwegen, bos- en holle wegen en mooie vergezichten. Zeer de moeite waard; het was weer een hele geslaagde en gezellige club-wandeldag.

Op 9 en 10 september stond ons wandelweekend op het programma. Ook tijdens deze weekendwandeling togen we naar België. Met een ietwat tegenvallend aantal deelnemers gingen we naar Bouillon tegen de Franse grens.  Misschien dat het te verwachten steile parcours hierin een rol speelde. Echter er waren ook vlakke routes en de stadswandeling was ook zeer de moeite waard. We verbleven in het hooggelegen Maison de Jeunesse met een prachtig uitzicht op het stadje Bouillon met zijn kasteel. Bij sommige routes moest er inderdaad wat geklauterd worden, maar dat leverde ook prachtige uitzichten op. Op zondagmiddag konden we het kasteel bezoeken waar ter plekke een interessante vogelshow te zien was.

Al met al wederom een geslaagd weekend.

Ook in het afgelopen jaar ondersteunden we de boswachterij met een bosopruim-aktie. Deze vond plaats op zaterdag 14 oktober.

De opbrengst aan rommel viel wat tegen, waarschijnlijk door andere opruimacties, maar dat hield de boswachter niet tegen om ons na afloop te belonen met koffie en vlaai. Dat de samenwerking met Staatbosbeheer loont blijkt wel uit de soepele behandeling rond vergunningen.

Onze vrijwilligersavond vond plaats op 21 oktober. Zoals gewoonlijk belonen we onze vrijwilligers met een feestavondje met een heerlijk buffet. Volop gelegenheid voor onze vrijwilligers om gezellig bij te kletsen en  te eten, en al vast onder een drankje voorzichtig plannetjes te maken voor het komend jaar. Ook werd er aan de hand van een quiz bepaald wie de slimste Grensloper is.

Verder wordt er nog steeds iedere maandagavond om 19.00 uur gewandeld vanaf de kerktoren in Luyksgestel, waarbij eenieder zich, zonder kosten, mag aansluiten.

Met betrekking tot bestuurszaken:

 • Op 7 februari 2017 vond onze vorige Algemene Ledenvergadering plaats. De notulen hierover zijn te lezen op website en opvraagbaar bij de secretaris.
 • Op 1 september 2018 bestaat onze vereniging 25 jaar. De periode van september 2017 tot september 2018 werd uitgeroepen tot jubileumjaar. Gedurende deze periode heeft de jubileumcommissie diverse acties gepland.
 • We zijn een samenwerking aangegaan met Voet & Goed (die ook 25 jaar bestaat) voor een jubileumtocht op 2 september 2018.
 • De schades aan de opslag en aan de KADI-wagen ten gevolge van de hagelschade werden hersteld.
 • We namen deel aan de RABO Clubkas Campagne, de opbrengst bedroeg €319,90
 • Besloten werd om voor september 2019 eenmalig de Bevrijdingstocht uit de ijskast te halen. Het is dan namelijk 75 jaar geleden dat operatie Market Garden plaats vond. Dit gaan we in samenwerking met Voetje voor Voetje opzetten.
 • We hebben overleg gepleegd over het afstemmen van onze wandelprogramma’s met OLAT en Voetje Voor Voetje.
 • We hebben een banner besteld met ons logo en de tekst “Welkom bij de Grenslopers”, om bij de ingang van de startlocaties van onze wandelingen te plaatsen.

Met betrekking tot bondszaken:

Er wordt hard gewerkt aan de centrale belangenbehartiging, zoals bijvoorbeeld omtrent het centraal regelen van vergunningen bij gemeentes, Staatsbosbeheer etc.

Er word ook gewerkt aan een calamiteitenplan.

De verkoop van de effectenportefeuille is toegevoegd aan het eigen vermogen.

De bond teert sterk in op het eigen vermogen. Dit was in 2017 nog 7 ton. In 2018 zal dat 2 ton zijn en naar verwachting is het in 2019 op!!! Dit schijnt vooral te maken te hebben met het nieuwe automatiseringssysteem.

Op de vraag van Frans Willems of de reductie in ledental ook een trend is bij andere clubs is het antwoord: Ja, deze signalen vangen we ook op vanuit de regio. Lizette Wijnen beaamt dat bij Voetje voor Voetje dat ook het geval is. Lizette denkt dat het langer moeten werken en de opkomst van de E-bike een rol hierin spelen.

Willemien bedankt Henk voor het jaarverslag.

 

 1. Verslag werkgroepen en catering .

Namens de werkgroepen en de catering doet de vertegenwoordiger van de midweekwandelingen, Jan Sengers, verslag.

Jan blikt nog even terug op de wandelingen van het afgelopen jaar en geeft aan hoe grillig het aantal deelnemers kan zijn; de weergoden spelen daarbij een grote rol. Het aantal wandelaars was in totaal toch 630 meer dan in 2016, ongeveer gelijk aan 2015, echter wel weer 800 minder dan in het prima jaar 2014.

Het gemiddelde van de 5 zondagwandelingen ligt op 414 en dat maakt betrekkelijk weinig uit met het gemiddelde van 430 voor de 4 midweektochten.

Jan meldt dat het aanbod wandelingen in onze regio nog steeds groeiende is. Twee atletiekverenigingen in Valkenswaard en Veldhoven hebben de smaak van het organiseren ook te pakken gekregen en hebben nu beide 2 wandelingen per jaar. Vooral bij de midwekers wordt gemerkt dat ook andere aanbieders van een tocht de startplaatsen gaan gebruiken, waar de Grenslopers al een tijdlang de start van een tocht hadden. Een goede startlocatie met voldoende parkeergelegenheid is daarbij dan ook van belang. Jan geeft aan dat we natuurlijk geen alleenrecht hebben, maar het wordt er niet gemakkelijker op om steeds weer met nieuwe ideeën te komen.

Het team vrijwilligers dat bij al onze wandelingen in touw is om de deelnemende wandelaars op de rustpost vlot en met merkbaar veel plezier van een hapje en/of drankje te voorzien noemt Jan “ best wel bijzonder”. Want …. hoe drukker ze het hebben in onze KaDi-wagen hoe leuker ze het vinden. Wat we dan ook regelmatig horen van onze wandelaars, is dat ze merken dat de vrijwilligers er merkbaar veel plezier aan beleven  om samen in een fijn team de verzorging te verlenen.

En dat geldt dan ook voor de andere vrijwilligers die actief zijn op het startbureau, met het inrichten van de rustpost, het uitzetten en controleren van de routes enz. Ook als er een beroep moet worden gedaan op extra handjes omdat er mensen verhinderd zijn is het fijn om te ervaren dat er dan ook meteen de helpende hand wordt toegestoken.

Jan bedankt daarom ook een ieder hartelijk die heeft bijgedragen aan het succes van onze wandelingen. En Jan wordt op zijn beurt bedankt door Willemien voor de verslaggeving.

 

 1. Verslag PR, clubblad en website.

Willemien doet als ad interim PR-zaken verslag over PR, clubblad en website. Ze memoreert dat een hele reeks van middelen ingezet wordt om onze wandelingen onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Dat varieert van publicaties in streek- en huis-aan-huis-bladen, het Eindhovens Dagblad, Kempen-TV, Nederlandse en Belgische wandelkranten en –kalenders tot aankondigingen in ons clubblad en op onze eigen website en tegenwoordig zelfs tot op Facebook aan toe.

Wat het effect daarvan is laat zich moeilijk meten. maar we denken dat het in ieder geval – vrijwel kosteloos – een steentje bijdraagt. Naast dat alles delen enkele trouwe leden voor iedere wandeling flyers uit op alle wandelingen waar zij zelf aan deelnemen.

De redactie van De Grensloper doet haar uiterste best om iedere twee maanden een clubblad (zowel op papier als digitaal) uit te brengen, dat voor onze leden voldoende interessante artikelen bevat. Dat betreft informatie over op handen zijnde activiteiten, verslagen van onze eigen tochten of juist wandelingen elders en – naast vaste rubrieken als verjaardagen – items over wandel-gerelateerde onderwerpen. Willemien doet een oproep naar iedereen om zelf ook eens wat in te sturen.

Onze website kent een groeiend aantal vaste volgers, maar eerlijk gezegd blijft dat aantal achter bij de verwachtingen van de voorzitter.
Nog niet iedereen heeft zich geregistreerd op het leden-deel van de website. Ze raadt allen sterk aan, als men over internet beschikt, dat wel te doen, omdat men dan bv. in staat is het clubblad digitaal – en in kleur – te lezen. Meldt dan wel meteen even aan de redactie, dat u het clubblad niet meer op papier hoeft te ontvangen, dat bespaart de vereniging weer druk- en verzendkosten.
Wat helaas nog steeds niet gerealiseerd is op de website is het plaatsen van foto-impressies. Bij dezen onze excuses voor de opgelopen vertraging daarin.

 

 1. Verslag van de penningmeester over 2017.

Onze penningmeester, Nelly Ploos van Amstel, doet verslag over het boekjaar 2017.

Dit wordt toegelicht aan de hand van de balans per 31-12-2017 en de resultatenrekening over 2017. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door meestal goede weersomstandigheden bij onze wandelingen, waardoor het resultaat weer boven verwachting is. Daarnaast zijn meerdere kostenposten lager uitgevallen dan begroot. Er is een positief resultaat behaald van € 4.609 dat is toegevoegd aan het eigen vermogen dat per 31-12-2017 € 38.461 bedraagt.

De financiële positie van onze vereniging is nog steeds gezond. De contributie voor 2017 was gelijk aan die in 2016. Zoals besloten in de ALV van 2017 wordt voor 2018 een contributieverhoging doorgevoerd naar respectievelijk € 18,– voor hoofdleden en € 14,– voor gezinsleden. Verder zien wij de noodzaak vanwege de sterke bondscontributie verhoging de clubcontributie in 2019 verder te verhogen naar €21,– en €16,–. Dit was al aangekondigd in de ALV van vorig jaar. Ons streven is nog steeds om de clubcontributie laag te houden. Als we die vergelijken met andere clubs is dat nog steeds het geval. De vergadering neemt berustend hiervan notie.

Verder deelt Nelly mede dat we niet langer doteren voor de vervanging van de KADI-wagen, daar we voldoende vervangingswaarde hebben opgebouwd. Bij het uitreiken van bondspassen door de bond zijn enkele fouten gemaakt, waardoor sommige leden, die bij meerdere verenigingen zijn aangesloten ook meerdere pasjes hebben gehad.

De begroting voor 2018 sluit met een verlies van € 1.254,– ,mede veroorzaakt door kosten van het jubileum.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. Willemien geeft aan dat eventuele later opdoemende vragen altijd welkom zijn en zij bedankt Nelly voor de zeer verzorgde verslaggeving.

 

 1. Verslag kascontrolecommissie.

De kascommissie bestond uit Jo van Limpt en Corrie Kelders.

De kascontrole vond plaats op 13 januari 2018.

Namens de commissie voert Jo het woord.

Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd bij de steekproefsgewijze controle.

Het advies van de kascontrolecommissie is dan ook om de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2017. Onder applaus stemt de ledenvergadering hier mee in. De voorzitter bedankt de kascommissie.

 

 1. Busreizen 2018

Voor de Clubwandeling 2018 neemt Willemien het woord.

Deze zal plaats vinden op zondag 25 maart in Ugchelen op de Veluwe.  We nemen dan deel aan de 3e Midden Veluwe wandeltocht die georganiseerd wordt door stichting Int. 4-Daagse Apeldoorn. De wandeltocht gaat vrijwel geheel over onverharde wegen. Er zijn wel wat hoogteverschillen te overbruggen. De routes zijn uitgezet in het bosgebied gelegen tussen Van der Valk hotel Apeldoorn de Cantharel en Radio Kootwijk. De langste afstand (30 km) krijgt naast het bosgebied ook nog een aardig stuk zandverstuiving te bewandelen en ook enkele paden over de heide heen met fraaie uitzichten.

Onderweg is er voor de 5 en 10 kilometer geen rust. Voor de 15 kilometer is er 1 keer een tentrust en de 20 en 30 kilometer komen 2 keer bij deze tentrust langs.

Deze wandeltocht staat gekwalificeerd als uitdagend en best wel zwaar. Een mooie trainingstocht voor een eventueel te wandelen 4daagse.

De bus vertrekt stipt om 08.00u bij Den Eijkholt in Luyksgestel.
Rond 18.45u zijn we daar weer terug.

De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 21,00 p.p. voor leden en € 24,00 p.p. voor niet-leden. Hier is bij inbegrepen: busreis, startkaart en sticker.

Voor informatie over onze Weekendwandeling 2018 neemt Magda Smoorenburg namens de commissie het woord. Het wandelweekend zal plaats vinden op 8 en 9 september 2018. Dit jaar verblijven we weer in eigen land en overnachten we in kasteel Assumburg, een mooie locatie van Stayokay in Heemskerk.

De eerste dag wandelen we door de mooie Kennemerduinen naar IJmuiden. Er is een mogelijkheid dat u tijdens de wandeling oog in oog komt te staan met wisenten, Schotse hooglanders, damherten of Konik paarden.

In IJmuiden kan een bezoek worden gebracht aan het sluizencomplex en de vissers- en jachthaven.

Op de tweede dag gaan we naar de Zaanse Schans waar ook weer uit verschillende wandelroutes kan worden gekozen. Het terrein van het openluchtmuseum is zeer de moeite waard. Ook voor diegenen die niet zo ver willen wandelen is het Zaans museum dat tegen de Zaanse schans aanligt aardig om te bezoeken.

De bus vertrekt zaterdag  om 8.00 uur bij de kerk in Luyksgestel en de verwachting is dat we zondag rond 18.00 uur weer terug in Luyksgestel zullen zijn. De kosten voor dit weekend zijn € 77,50 per persoon en is  alleen toegankelijk voor leden van WSV De Grenslopers.

 

Pauze

 

 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

Jo van Limpt treedt af. Voor 2017 zal de kascommissie bestaan uit de dames Corrie Kelders en Annie Antonis. Als reserve lid wordt Frans Willems gekozen.

 

 1. Verkiezing bestuursleden.

Willemien van de Wiel, Arlette Hoppenbrouwers en Emmie Scheerens zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld zodat zij onder applaus herkozen worden. Willemien wordt door de ALV wederom tot voorzitter aangesteld voor de periode van 3 jaar.

 

 1. Wandelprogramma 2019.

Het voorstel voor het wandelprogramma voor 2019 omvat wederom 9 wandelingen.  Aanpassingen  betreft het volgende:

Voor de januaritocht vanuit Heidelicht moet nog een nieuwe naam worden bedacht. De Koperteutentocht in maart wordt vervangen door de Voorjaarswandeling die vanuit Den Eijkholt zal vertrekken. De Wolderse Vennentocht van mei wordt vervangen door de Mosbergenroute die zal vertrekken vanuit Beleef- en Zorgboerderij Heierhof in Riethoven. In juni wordt de Goorloopwandeling vervangen door de Zomerwandeling, startplaats Camping De Zwarte Bergen. De grensparkwandeling in augustus zal starten vanuit het Gildehuis van het Sacramentsgilde bij de Ploeg in Bergeijk. In september herintroduceren we eenmalig de Bevrijdingstocht vanwege de 75-jarige herdenking van de bevrijding, dit in samenwerking met Voetje voor Voetje. Startplaats wielerclub De Kempen in Valkenswaard.

Voor de oktobertocht vanuit De Familie Suykerbuyck moet nog een nieuwe naam worden bedacht. Beide werkgroepen gaan zo snel mogelijk het programma completeren. Het programma verkrijgt de goedkeuring van de ALV en zal t.z.t. in zijn totaal in het clubblad en op de website gepubliceerd worden.

 

 1. Jubileum Lange Afstandswandeling

Voor deze wandeling die van Soerendonk naar Luyksgestel voert hebben zich 18 deelnemers opgegeven. We willen samen aankomen. De route is niet uitgepijld en de LAW routebeschrijving die we volgen is niet altijd even duidelijk, dus de bedoeling is dat we in één groep lopen. Vanuit de vergadering worden opmerkingen gemaakt wat betreft de gestelde wandelsnelheid van 6 km/ uur. Men vindt dit te snel. Na enige discussie wordt besloten de gestelde eis van gemiddeld 6 km/uur niet te handhaven, zodat ook iets langzamere lopers mee kunnen lopen. Daarom wordt de inschrijftermijn verlengd tot 15 maart.

 

 

 1. Rondvraag

Piet Lievens vraagt wat de club per lid moet afdragen aan de bond. Van de € 18,– die we vragen aan een hoofdlid als clubcontributie dragen we € 14,– af aan de bond; voor een gezinslid is dat €  9,– . Het verschil zit er in dat een gezinslid geen wandelprogrammaboekje  en geen wandelmagazine krijgt.

We houden dus respectievelijk  €4,– en € 5,– per lid over.

Er zijn geen verdere vragen of op- of aanmerkingen.

 

 1. Huldiging jubilarissen

Vanwege hun 25-jarig lidmaatschap worden de jubilarissen Dicky de Lange, Leo Dirks, Piet Timmermans en Henk Smoorenburg gehuldigd.  Willemien spreekt de jubilarissen persoonlijk toe en overhandigt hen een roos en als herinnering een mooie pen met inscriptie. José Noten, de vijfde jubilaris, zal de attenties thuis uitgereikt krijgen door de secretaris.

 

 1. Sluiting van de vergadering.

Voorzitter Willemien bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inzet en sluit de vergadering om 22:45 uur.

Na het officiële gedeelte houden Susan en Luc van Voet & Goed een presentatie over winkel en de podotherapeutische ondersteuning.


25-feb-2018

Secretaris Henk Smoorenburg