Notuelen ALV 2017

 Algemene Ledenvergadering van 7 februari 2017

Plaats: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt Luyksgestel.
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter.

De vergadering wordt om acht uur geopend door voorzitter Willemien van de Wiel. Ze constateert met genoegen dat er een grote opkomst is (61 leden). Ze heet eenieder van harte welkom en speciaal de drie afgevaardigden van de KWBN; de heren Crucq, Janssen en de Krijger. Willemien memoreert dat in het afgelopen jaar enkele dierbare leden en naasten van leden ons zijn ontvallen en vraagt hiervoor een moment van stilte. Vervolgens doet ze de mededeling dat dit jaar ons jubileumjaar van start zal gaan. De activiteiten die hiermee gepaard gaan zullen t.z.t. kenbaar gemaakt worden in ons clubblad, op de website en op Facebook. Verder de mededeling dat in ons wandelprogramma voor 2017 een verandering is aangebracht; de natuurpoortwandeling van 25 juni zal niet starten vanaf SBP Outdoor De Witrijt maar vanaf café Heidelicht, dat redelijk in de buurt ligt.

 1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 2 februari 2016.

Iedereen heeft kennis kunnen nemen van de notulen. Hetzij via clubblad (beknopt) of website (volledig). Ook konden de volledige notulen worden opgevraagd bij de secretaris. De notulen worden, met dank aan de secretaris, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 1. Verslag van de secretaris over het jaar 2016.

Aan de hand van enkele statistieken neemt de secretaris het ledenbestand en onze wandelingen door. De reductie van het aantal leden blijft nog doorgaan. We mochten het afgelopen jaar wel enige nieuwe leden begroeten maar daar tegenover staat wel een vijftigtal afmeldingen, wat leidde tot een afname met 38 leden. Per 01-01-2017 is ons ledental 541. De afname die zich inzette vanaf 2010, hadden we verwacht: slapende leden die afhaken. Je mag echter onderhand aannemen dat dat effect is weggeëbd. Nader onderzoek naar de oorzaak is te overwegen. De daling vlakt wel af. Een prognose laat zien dat we in 2022 een evenwicht bereikt kunnen hebben tussen af- en toename. Uiteraard moet er dan aan de omstandigheden zoals ze de afgelopen jaren waren niets veranderen. Denk daarbij aan de hoogte van de contributie, aanbod van wandelingen en “concurrentie” van de ons omringende verenigingen.

We hielden in 2016 wederom negen wandelingen. Op deze wandelingen mochten we in totaal 3150 wandelaars begroeten. Dat zijn 600 wandelaars minder dan vorig jaar. Vanaf 2008 ligt het gemiddelde aantal wandelaars per tocht rond de 400 met een variatie van plus of min 50. Het weer en/of het tegelijkertijd aanwezig zijn van andere evenementen kunnen hierbij een rol spelen.

De grote trekkers waren het afgelopen jaar de Kempische Smokkelwandeling in maart en de Kersttocht met resp. 473 en 522 wandelaars. Samen met de werkgroepen blijven we werken aan ons wandelprogramma om de aantrekkelijkheid en kwaliteit op topniveau te houden.

Op 23 april hadden we een clubwandeling. Deze keer gingen we met een volle bus naar Scheveningen en namen we deel aan de 15-e Zeemansloop die georganiseerd werd door AVOM Wandelpeloton.

De routes voerden langs de visafslag, Scheveningen dorp, het duingebied en over het strand en de boulevard. Na afloop kon men in de kantine van de visafslag genieten van een Shantykoor. Het was weer een hele mooie clubwandeldag.

Op 10 en 11 september stond ons wandelweekend op het programma. Ditmaal bleven we in eigen land en gingen we naar het Gelderse Gorssel op de grens met Overijsel. Het Stayokay hostel waar we verbleven is een prachtig uit hout opgetrokken Noors jachthuis met daarbij 6-persoons chaletjes. Een leuke stadswandeling door Lochum, mooie routes door het Gelderse landschap en langs de IJssel en tot slot op zondagmiddag in Gorssel het IJsseljazzfestival maakten dit weekend zeer geslaagd.

Ook in het afgelopen jaar ondersteunden we de boswachterij met een bosopruimaktie. Deze vond plaats op zaterdag 15 oktober. Na afloop van het opruimen wordt onze inzet steevast beloond met koffie en vlaai van de boswachter. De samenwerking met Staatbosbeheer loont; dat blijkt uit de soepele behandeling rond vergunningen.

Eveneens op 15 oktober vond onze vrijwilligersavond plaats. Gewoonlijk belonen we onze vrijwilligers met een feestavondje met een heerlijk buffet. En dit jaar hielden we ons tussendoor aangenaam bezig met een leuke quiz.

Nog steeds op iedere maandagavond om 19.00 uur wordt er vertrokken voor een avondwandeling vanaf de kerktoren in Luyksgestel, waarbij eenieder zich, zonder kosten, mag aansluiten.

Met betrekking tot bestuurszaken:

Op 18 februari is door de ledenraad van de bond een nieuw KWBN bestuur benoemd.

Op 2 februari 2016 vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Jos Kelders en Henk Smoorenburg werden herkozen en we namen afscheid van André Oosterwijk. Voor André was er geen opvolger beschikbaar. Willemien treedt als ad interim voor hem op.

Henk Smoorenburg werd vanwege zijn inzet als bestuurslid vanaf de oprichting benoemd tot lid van verdienste. Er is in 2015 een positief resultaat behaald van €4558.

De inschrijfgelden en consumptieprijzen werden voor 2016 niet aangepast. Besloten werd om de contributie voor 2017 niet te verhogen.

In maart is er een jubileumcommissie samengesteld om ons 25-jarig jubileum in 2018 voor te bereiden. De commissie bestaat uit Corrie Kelders, Marion van Poppel en Henk Smoorenburg

We hebben een negatief advies via de regiovertegenwoordiger uitgebracht over de extreme contributieverhoging van de KWBN. Dit heeft geen effect gehad.

We namen deel aan de RABO Clubkas Campagne, dat was een succes; de opbrengst bedroeg € 386. Dit bedrag wordt gebruikt voor het opzetten van de nieuwe website.

De hagelramp van 23 juni raakte ook onze club. De KADI-wagen liep aanzienlijke schade op en wordt momenteel hersteld. Verwacht wordt dat we hem in maart weer kunnen gebruiken. Het dak van de opslag kon weliswaar snel provisorisch lekvrij gemaakt worden, maar tijdens de asbestsanering ging het alsnog mis. Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers werd de opslag opgeruimd, de spullen gedroogd en de ruimte weer opnieuw ingericht.

We hebben een contract met Bixweb afgesloten en in september is onze nieuwe website de lucht in gegaan. We zijn ook actief geworden op Facebook.

Er is een hernieuwde samenwerking opgestart tussen regioverenigingen over afstemming wandelprogramma en Bondszaken.Willemien bedankt Henk voor het jaarverslag.

 1. Verslag Midweek- en Zondagwandelingen.

Jan Sengers, vertegenwoordiger van de midweekwandelingen, doet verslag mede namens zondagwerkgroep en de catering. Jan blikt nog even terug op de wandelingen van het afgelopen jaar. Ook in 2016 waren de weergoden ons niet gunstig gezind. We hadden het weer vaker tegen dan mee. De Liskestocht op zondag 26 juni kende voor die dag een slechte weersvoorspelling. En dat was dan ook nog 3 dagen nadat op de 23e juni Luyksgestel zo was geteisterd door een hagelstorm die in het hele dorp voor enorme problemen zorgde. Jan spreekt zijn bewondering uit voor al de vrijwilligers, vooral de mensen uit Luyksgestel die toch op deze wandeling gewoon hielpen bij de organisatie van die tocht. Ook de midweekwandelingen troffen het niet echt met de gekozen datums. Bij een mindere weersvoorspelling zie je toch dat een groep potentiële lopers het laat afweten. Maar de moed wordt er in gehouden en zowaar onze eerste wandeling van 2017, De Smokkelroute, kende prima droog wandelweer en…. bijna 500 tevreden lopers! In het voorbije jaar zijn de route-uitzetters van een nieuwe outfit voorzien zodat ze in het veld herkenbaar zijn als Grenslopers. Daarbij heeft iedereen ook een pasje om zich als route-uitzetter van onze club te kunnen legitimeren. De startbureau- en cateringhelpers zijn uitgerust met nieuwe bodywarmers zodat het blauwbekken voor hen ook tot het verleden behoort. Het spreekt voor zich dat het geheel er heel verzorgd uitziet. Door de sterk wisselende opkomst blijft het voor de catering lastig om een goede inschatting te maken van de hoeveelheden die er moeten worden ingekocht. Maar: geen nood blijft er dan aan het einde van de wandeling nog vlaai of soep over, dan zijn er altijd wel vrijwilligers die bereidwillig helpen om de laatste restjes soldaat te maken. Een extra compliment is zeker op zijn plaats voor de manier waarop tijdens de Kersttocht de rustpost in de Blokhut met kerstgroen en kleurige verlichting weer in een gezellige sfeer wordt gebracht. Verder doet Jan nog een oproep voor vrijwilligers. Zowel bij de zondag- werkgroep als ook bij de midwekers zou meer hulp, resp. verjonging meer dan welkom zijn. Bij laatstgenoemden is Cor van den Broek uit Steensel de groep komen versterken. Hij heeft al wat keren meegedraaid en zal zeker zijn plekje in de groep gaan vinden. Nog iemand uit bv. de regio Luyksgestel/Bergeijk erbij zou erg handig zijn bij de verschillende activiteiten. In de loop van het jaar heeft Frans Tilborghs te kennen gegeven met zijn werkzaamheden aan het einde van het jaar te willen stoppen. Jan bedankt Frans namens ons allen voor de jarenlange prettige samenwerking. Hij spreekt zijn waardering uit voor de uitstekend verzorgde wandeltochten.

Dan bedankt Jan iedereen die op zijn eigen manier en eigen plek in de organisatie heeft meegeholpen. Hij constateert dat er bij onze vrijwilligers veel plezier wordt beleefd aan het samen organiseren van onze wandelingen. Als waardering een gezellige vrijwilligersavond is natuurlijk mooi meegenomen, maar de complimenten van de deelnemende wandelaars over de verzorgde tocht zijn al een fijne waardering op zich. Jan wordt door Willemien bedankt voor het verslag. Namens het bestuur bedankt Willemien Frans Tilborghs voor zijn jarenlange inzet en overhandigd hem een fraaie bos bloemen.

5. Verslag PR en website.

De vacature in het bestuur voor PR-zaken is nog niet ingevuld. Vorig jaar heeft onze voorzitter Willemien toegezegd de PR- en website-taken voorlopig op zich te nemen. Daarom doet ze daar nu verslag van en dat combineert ze dan met redactie-zaken, omdat deze onderwerpen echt heel dicht tegen elkaar aanliggen.

Als PR-verantwoordelijke onderhoud je het contact met de regionale media zoals kranten, magazines en radiostations, maar ook met de gemeente voor de lichtkrant enz. Daarbij ben je voor publicatie natuurlijk altijd afhankelijk van de redacties van deze media en zo kan het gebeuren dat artikelen over onze wandelingen niet altijd in de bladen verschijnen. Meer dan ons best kunnen we in deze niet doen.

Sinds midden dit jaar hebben we een nieuwe website die gemakkelijk door onszelf te onderhouden is. Daarop publiceren we naast onze wandelkalender met uitgebreide informatie over de wandelingen, alles wat wandelaars kan prikkelen om bij ons te komen wandelen en lid te worden. Ook werken we daarin samen met Voetje voor Voetje in Valkenswaard en NWV De Witrijt door elkaars kalenders te publiceren. Daarnaast zijn we sindsdien ook actief op Facebook, waar we ons mogen verheugen op een groeiend aantal volgers. Het is aan te raden, als u over internet beschikt, zich te registreren op het leden-deel van de website. U bent dan in staat het clubblad digitaal – en in kleur – te lezen. Meldt u dan meteen even aan de redactie, dat u het clubblad niet meer op papier hoeft te ontvangen, dat bespaart de vereniging weer druk- en verzendkosten. Aan het plaatsen van foto-impressies op de website wordt hard aan gewerkt. De redactie van De Grensloper is afgelopen jaar uitgebreid met Corrie Kelders. In het clubblad is meestal ruimte voor leuke artikelen over wandel-gerelateerde onderwerpen. Stuur die ook gerust in! Deze berichten kun je in een e-mail sturen naar redactie@degrenslopers.nl of op papier aanleveren op het redactieadres Prins van Luikstraat 81. Deze adressen vindt u ook in De Grensloper en op de website.

 1. Verslag van de penningmeester over 2016.

Onze penningmeester, Nelly Ploos van Amstel, doet verslag over het boekjaar 2016.

Dit wordt toegelicht aan de hand van de balans per 31-12-2016 en de resultatenrekening over 2016. Er is een negatief resultaat behaald van € 1.695 dat in mindering wordt gebracht op het eigen vermogen dat per 31-12-2016 € 33.852 bedraagt. Dit negatieve resultaat is mede veroorzaakt doordat meerdere kostenposten hoger uitgevallen zijn of zelfs niet begroot waren, zoals kosten voor een nieuwe website en kleding voor vrijwilligers.

Nog steeds is onze financiële positie gezond. De contributie zoals besloten in de ALV van 2016 zal voor 2017 niet verhoogd worden.

Voor 2018 stellen we wel een verhoging voor, wat onder agendapunt 9 ter sprake zal komen. De begroting voor 2017 sluit met een verlies van € 603, wat voortkomt uit de hogere afdracht aan de bond (niet gedekt door een clubcontributieverhoging) en dalende advertentie inkomsten.

Op een kleine correctie na van oud-penningmeester Ger ter Haar zijn er zijn geen vragen of opmerkingen. Wel stelt Ger ter discussie of we nog langer moeten doteren voor de vervanging van de KADI-wagen, maar dat is uiteindelijk een beslissing die het bestuur moet nemen. Willemien zegt dat eventuele later opdoemende vragen altijd welkom zijn en zij bedankt Nelly voor de zeer verzorgde verslaggeving.

 1. Verslag kascontrole commissie.

De kascommissie bestond uit Jeanne Beerens en Jo van Limpt.

De kascontrole vond plaats op 14 januari 2017.

Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd bij de steekproefsgewijze controle.

Het advies van de kascontrolecommissie is dan ook om de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2016. Onder applaus stemt de ledenvergadering hier mee in. De voorzitter bedankt de kascommissie.

Pauze

 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

Jeanne Beerens treedt af. Voor 2017 zal de kascommissie bestaan uit de dames Jo van Limpt en Corrie Kelders. Als reserve lid wordt Annie Antonis gekozen.

 1. Contributie 2018

Willemien deelt mede dat we binnen onze vereniging het principe hanteren dat de wandelsport zo laagdrempelig mogelijk moet zijn. Daarom proberen we de contributie, inschrijf- en consumptieprijzen zo laag mogelijk te houden. Dat hebben we helaas niet helemaal zelf onder controle. Aan de hand van staafdiagrammen wordt getoond dat onze contributie is opgebouwd uit 2 componenten; te weten de afdracht aan de bond en onze inkomsten (dat is het restant van de contributie na aftrek afdracht). De bond heeft besloten om de afdracht de komende jaren in stappen te verhogen. In 2019 is die voor hoofdleden bijna 60% hoger dan in 2016 en voor gezinsleden is dat ruim 40%. In de ALV van 2016 hebben we besloten om onze contributie niet te verhogen voor 2017. Dat betekent voor onze vereniging een verliespost van ruim € 800. Daarom zien wij de noodzaak om in 2018 de contributie te verhogen tot €18 voor hoofdleden en €14 voor gezinsleden. Ook voor 2019 voorzien wij een vergelijkbare verhoging. Zelfs dan is de strop voor de vereniging een kleine €1000. Bovendien kunnen we nog geen enkele voorspelling doen voor de daaropvolgende jaren.
De heren Chris Crucq (voorzitter regio Brabant-Zeeland), Gijs Janssen (manager bedrijfsvoering bondsbureau) en Roel de Krijger (manager service bondsbureau) van de KWBN zijn bereid het één en ander toe te lichten. Chris Crucq roept in herinnering dat de KNBLO en de NWB in  2015 gefuseerd zijn tot de KWBN. Het geplande beleid en financiële onderbouwing waren gebaseerd op de toenmalige kennis van zaken. Echter die verwachtingen kwamen niet uit. De organisatie van de NWB bleek nogal een puinhoop te zijn en de NWB had aanzienlijk minder leden dan gedacht (sommige leden stonden wel 4 of meer keer geregistreerd). Dit betekende circa €300.000 minder inkomsten. Verder zijn verenigingen, die voorheen lid waren van de KNBLO,   minder gaan betalen dan toen ze nog bij de niet-gefuseerde bonden lid waren. Verder vindt men dat een moderne bond ook professionele krachten in dienst moet hebben. De bond stelt dat ze de plicht heeft om allerlei ontwikkelingen te ondersteunen zoals het automatisch inschrijven van deelnemers aan tochten, verdere digitalisering en het ontwikkelen van een calamiteitenplan. Na 2019 moet er een verdienmodel zijn ontstaan. Men verwacht o.a. dat digitalisering inkomsten zal generen.

Het beleid van de afgelopen jaren heeft een gat in de begroting van 2015 geslagen dat hersteld moet worden. Vandaar deze verhoging van de afdracht. Crucq benadrukt dat de Grenslopers bewust gekozen hebben voor een lage contributie. Echter ze moeten ook begrijpen dat kosten altijd stijgen. Men moet dus blijven indexeren.

Er ontstond een roerige discussie waaruit bleek dat veel leden met vragen en onbegrip zitten. Ook werd de verwachting geuit dat nog meer leden zullen afhaken. Op de vraag hoe het voor de Grenslopers er uit zou zien als de bond er niet zou zijn, antwoordt Crucq dat de vereniging dan aanzienlijk minder deelnemers op hun tochten zullen trekken. Willemien vermeldt dat met deze prijzen moeilijk te concurreren is met verenigingen net over de grens. Oud-penningmeester Ger ter Haar haalt aan dat afdrachtsverhoging niet uit de lucht is komen te vallen. Dit was al langer bij ons bekend alleen is de afdrachtsverhoging nu verdubbeld van €1 naar €2 per jaar. Crucq wijst nog eens op de toegevoegde waarde van de bond (verzekering, digitalisering, kortingen, tijdschrift, ondersteuning door professionele krachten). Janssen deelt mede dat de Vierdaagse van Nijmegen bij de fusie is afgesplitst van de bond. De vierdaagse genereerde aanzienlijke inkomsten uit subsidies. Die dus ook weggevallen zijn voor de bond. De defensiebijdrage aan de vierdaagse (3,6 miljoen) is tot 0 gereduceerd zodat men zelfs aan de deelnemers extra bijdragen moet vragen. De vergadering blijft morren. Men vindt dat men te weinig relevante zaken terugkrijgt voor de bondsafdracht. De Krijger begrijpt de sluimerende onrust. Er zijn zes regio’s en de bond werkt eraan om deze regio’s zo goed mogelijk te helpen. Zo stelt hij dat de KWBN er voor moet zorgen om het ontevreden gevoel weg te werken. Zij zouden de verenigingen meer moeten opzoeken om elkaar beter te leren kennen. Er staat binnenkort een ontmoeting gepland met 14 Limburgse clubs. De voorgestelde verhoging van de contributie voor 2018 tot €18 resp. €14 wordt morrend en zonder applaus aangenomen.

 1. Verkiezing bestuursleden.

Tina Dellevoet, Jan Sengers en Nelly Ploos van Amstel zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld zodat zij onder applaus herkozen worden.

 1. Wandelprogramma 2018.

Voor 2018 omvat het voorstel voor ons wandelprogramma wederom 9 wandelingen. In september zal onze Jubileumtocht in samenwerking met Voet & Goed plaatsvinden dat ook 25 jaar bestaat. De startlocatie hiervan zal in Hapert zijn, dat vanwege de sponsoring door Voet & Goed. De langste afstand doet ook Luyksgestel aan. Er ligt weer een aardig vernieuwend programma op tafel. Het verkrijgt de goedkeuring van de ALV en zal t.z.t. in zijn totaal in het clubblad en op de website gepubliceerd worden.

12. Busreizen 2017. 

Voor informatie over onze Weekendwandeling neemt Ans Toonen namens de commissie het woord. Het wandelweekend zal plaats vinden op 9 en 10 september 2017. België is weer eens aan de beurt en we gaan naar Bouillon tegen de Franse grens. We overnachten in een jeugdherberg met slaapzalen voor 6 personen. Bouillon heeft mooie wandelmogelijkheden al moet er wel hier en daar flink geklommen worden. ’s Zondags om 14:00 uur bezoeken we het kasteel met aansluitend een roofvogelshow.

De kosten bedragen € 75, – per lid, dat is inclusief het bezoek aan kasteel en roofvogelshow. De Clubwandeling 2017 zal plaats vinden op zondag 2 april in Nieuwrode in Vlaams Brabant. We zullen dan deelnemen aan de door de Globetrotters Hageland vzw georganiseerde 31e Parel van het Hageland. De kosten bedragen €15 voor leden en €18 voor niet leden, waarbij opgemerkt dat de leden voorrang hebben. Voor zowel de Clubwandeling als voor de Weekendwandeling geldt dat de inschrijving voor deelname pas geregistreerd wordt na ontvangst van betaling.

 1. Rondvraag.

Piet Dellevoet vraagt naar de wandeltocht Eindhoven-Luyksgestel.
Het aantal deelnemers liep terug en het kost vrijwilligers nog al wat moeite om deze tocht te organiseren. Dat wil niet zeggen dat de tocht is afgeschreven maar ze is even geparkeerd in de koelkast.

Jos Scheerens vraagt tot hoe laat er op de 30 km gestart kan worden i.v.m. het inhalen van laatste deelnemers door de afpijlers.
Tot 10:00 uur mag men starten. Het startbureau belooft attent te zijn dat de laatste deelnemers daadwerkelijk om 10:00 uur starten.

Namens de afgevaardigden van de bond bedankt Chris Crucq voor de uitnodiging. Ze gaan graag de dialoog aan, tenslotte worden zowel Bond als vereniging daar beter van.

Er zijn geen verdere vragen of op- of aanmerkingen.

 1. Sluiting van de vergadering.

Voorzitter Willemien bedankt op haar beurt de afgevaardigden van de Bond voor hun bereidwilligheid om het een en ander rond de contributie toe te lichten. Verder bedankt zij iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inzet en sluit de vergadering om 22:35 uur.

Na het officiële gedeelte kon iedereen nog eens persoonlijk met de bondsafgevaardigden in gesprek gaan.

15-feb-2017
Secretaris Henk Smoorenburg