Notulen van de ALV op 5 februari 2019

 Algemene Ledenvergadering van 5 februari 2019

Plaats: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt Luyksgestel
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter

De voorzitter Willemien van de Wiel opent stipt om 20:00 de vergadering.

Zij constateert met genoegen dat onze ledenvergadering nog steeds de belangstelling weet te wekken van een groot aantal leden (71). Ze heet iedereen van harte welkom en speciaal ons erelid Hans Nijsen en de aanwezige jubilarissen. Willemien memoreert het overlijden van Tina Dellevoet, ons zeer gewaardeerd bestuurslid, redactielid en altijd aanwezige kracht op het startbureau. Willemien vraagt een moment van stilte voor Tina en andere dierbare leden en naasten van leden die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.

 1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 6 februari 2018

Deze notulen zijn gepubliceerd in het clubblad (beknopt) en op de website (volledig) of konden opgevraagd worden bij de secretaris, zodat iedereen hiervan kennis heeft kunnen nemen. De notulen worden, met dank aan de secretaris, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 1. Verslag van de secretaris over het jaar 2018

Met ondersteuning van enkele statistieken doet Henk Smoorenburg het secretariële verslag over 2018. Het ledental is weer verder teruggelopen. We mochten het afgelopen jaar 30 nieuwe leden begroeten maar daar tegenover staat wel het vertrek van 56 leden.

Per 01-01-2019 is ons ledental 474.

De reductie van het ledental is ingezet vanaf 2010. Het argument dat de reductie te wijten is aan afhaken van slapende leden kunnen we toch eigenlijk niet meer volhouden. Dit zal absoluut een rol hebben gespeeld, maar meer waarschijnlijk is het dat de concurrentie van andere verenigingen groter wordt en dat er meer keuzes zijn wat vrijetijdsbesteding betreft. Overigens is deze trend ook bij andere verenigingen te zien. Deze dalende trend is wel aan het afnemen. Aan de hand van een prognosegrafiek laat de secretaris zien dat we in 2023 mogelijk een evenwicht bereiken tussen af- en toename.

We gaan het komend jaar met ondersteuning van RABO en NOC*NSF onderzoeken hoe we meer leden en meer wandelaars kunnen aantrekken.

We hielden in 2018 wederom negen wandelingen. Qua aantal deelnemers hebben we een bijzonder goed jaar achter de rug. Waar we de laatste 10 jaar zo rond de 400 deelnemers per tocht schommelden, zaten we het afgelopen jaar op 500.

We hadden 776 deelnemers meer dan het jaar daarvoor jaar met als totaal 4556 deelnemers.

Afgezien van de Smokkelroute en de Pierentocht hadden alle wandelingen meer deelnemers.
Onze Jubileumtocht was de topper waarbij we 922 deelnemers mochten verwelkomen.

Verdere activiteiten:

Het grootste gedeelte van dit kalenderjaar stond in het teken van ons 25-jarig jubileum. Tijdens diverse activiteiten werd extra aandacht gegeven aan dit jubileum. Zo konden we bijvoorbeeld een Jubileumshirt verdienen als we tenminste aan 5 van onze eigen tochten hadden deelgenomen.

Ook hadden we in september/oktober een chique gekleurde editie van ons clubblad.

Op 25 maart vond onze jaarlijkse clubwandeling plaats. Deze keer gingen we met de bus naar de Veluwe waar we deelnamen aan de 3e Midden-Veluwewandeltocht. We troffen het ontzettend goed met het weer: zonnig en droog! Starten deden we bij het van der Valk hotel in Apeldoorn. Het wandelgebied dat we doorkruisten was behoorlijk gevarieerd, bossen, heide en zandverstuivingen losten elkaar af en de routes waren voortreffelijk uitgepijld. Al met al was het weer een leuke dag waar met plezier naar teruggekeken wordt.

Op 21 april hielden we in het kader van ons jubileum een Lange Afstand Clubwandeling. In Soerendonk gingen 21 wandelaars van start voor een mooie lijnwandeling naar Luyksgestel. Alle deelnemers vonden het geweldig en voor herhaling vatbaar.

Op 2 september hielden we onze jubileumtocht in samenwerking met Susan Lamers die ook een 25-jarig jubileum te vieren had met haar winkel Voet & Goed. De wandeling was een grandioos succes en was voor Susan aanleiding om onze samenwerking intensiever voort te gaan zetten.

Op 8 en 9 september stond ons wandelweekend op het programma. Deze keer bleven we in Nederland en was op de zaterdag het Kennemer duingebied ons doel. Een wild en nog niet zo lang voor publiek opengesteld gebied waar Wisenten, Schotse Hooglanders en Konik paarden uitgezet zijn. Overnachten deden we in Stayokay Heemskerk in kasteel Assumburg.

Op zondag stond de Zaanse Schans op het programma, waar we uit gevarieerde routes konden kiezen. Al met al wederom een geslaagd weekend.

Op 20 oktober hielden we een extra feestelijke vrijwilligersavond. Deze vond plaats in de Heierhof in Riethoven tussen de struisvogels. Naast koffie en appeltaart en een komische uitleg over het wel en wee van de struisvogels konden we genieten van een overheerlijke BBQ met struisvogelvlees en een struisvogeleierlikeurtje. En er was volop gelegenheid voor onze vrijwilligers om terug te blikken en voorzichtig onder een drankje plannetjes te maken voor het komend jaar.

Op iedere maandagavond om 19.00 uur vertrekken er nog steeds 2 groepen, een snelle en een wat langzamere, voor een avondwandeling vanaf de kerktoren in Luyksgestel. Hier kan iedereen zich, zonder kosten, bij aansluiten.

Bestuurszaken:

Op 6 februari 2018 vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Het boekjaar 2017 had weer een positief financieel resultaat. Tevens werd er gestopt met de dotatie van € 1500 voor vervanging van de KADI-wagen. Vanwege wederom bondscontributieverhoging moesten we onze eigen contributie voor 2019 verhogen naar € 21 voor hoofdleden en naar € 16 voor gezinsleden. Tijdens deze ALV werden Willemien van de Wiel, Arlette Hoppenbrouwers en Emmie Scheerens herkozen als bestuurslid en Willemien werd door de ALV als voorzitter herbenoemd voor een periode van drie jaar. De functie voor de PR bleef oningevuld. Willemien zal vooralsnog optreden als ad interim. Voor het eerst in onze historie konden we 25-jarige jubilarissen huldigen.

De inschrijfgelden werden voor 2018 niet aangepast.

Naar aanleiding van de nieuwe wet op de Privacy heeft het bestuur aan alle leden middels het clubblad en de website duidelijk gemaakt waar wij ons aan te houden hebben en de vereniging heeft passende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van de leden veilig te stellen.

In maart overleed onze webbeheerder Leon Valentijn en in november bestuurs- en redactielid en tevens Lid van Verdienste Tina Dellevoet.

Abonnement op tijdschrift Te Voet werd opgezegd. Het te veel betaalde is teruggestort.

Besloten werd om de cateringprijzen voor 2019 niet te veranderen. Consumpties € 1,20; Trappist € 1,80; Kerstbrood € 0,50.

De vrijwilligersavond wordt voortaan op de 2-e zaterdag in november gehouden. Dit is buiten de herfstvakantie en in een maand dat er geen eigen wandelingen zijn.

De nieuwe eigenaar van camping de Zwarte Bergen heeft toegezegd dat er geen problemen zijn met de camping als startlocatie voor 2019 en voor 2020.

Er werden nieuwe routepijlen (geel) aangeschaft.

Subsidieaanvraag bij de bond uit stimuleringsfonds m.b.t. ons 25-jarig jubileum is goedgekeurd en we hebben €500 uitbetaald gekregen.

We namen deel aan de RABO Clubkas Campagne, de opbrengst bedroeg € 362,50

Bestuurlijk gezien hebben we op enkele gebieden nauw samengewerkt met Voetje Voor Voetje.

We zijn een overleg begonnen met RABO en NOC*NSF met betrekking tot verenigingsondersteuning en dan voornamelijk wat betreft werving van wandelaars en leden.

We hebben overleg gepleegd over het afstemmen van onze wandelprogramma’s met OLAT en Voetje Voor Voetje.

We zijn een samenwerking overeengekomen met Voetje Voor Voetje voor wat betreft de eenmalige Bevrijdingstocht van 22 september.

Bondszaken:

Er vond een structuurverandering plaats binnen de overkoepelende organisatie, de KWBN.

Het KWBN-bestuur is afgetreden en wordt vervangen door een Raad van Toezicht en met een directeur-bestuurder. De regio’s blijven weliswaar bestaan maar de regiobesturen verdwenen. De Ledenraad blijft de algemene vergadering en bestaat uit 24 personen met de volgende zetelverdeling: 9 voor individuele leden (was 6), 12 voor de lidorganisaties (als vanouds) en 3 voor de grote landelijke lidorganisaties. Via deze ledenraad wordt onze regio dus vertegenwoordigd. Om de verenigingen dichtbij huis te ondersteunen komt er een nieuwe structuur Verenigingsondersteuning. Of dit allemaal een voordeel dan wel een nadeel is zal de toekomst uitwijzen. Wij als bestuur maken ons wel zorgen.

Er wordt hard gewerkt aan de centrale belangenbehartiging, zoals over het centraal regelen van vergunningen bij gemeentes, Staatsbosbeheer etc. Inmiddels is er met Natuurmonumenten een overeenstemming bereikt, wat inhoudt dat de kosten voor de vergunning bij minder deelnemers dan 2000 betaald worden door de Bond.

Er wordt nog steeds gewerkt aan een calamiteitenplan.

Willemien bedankt Henk voor het jaarverslag.

 1. Verslag werkgroepen en catering .

Jan Sengers, vertegenwoordiger midweekwandelingen, doet verslag mede namens de zondagwerkgroep en de catering. Jan blikt nog even terug op de wandelingen van het afgelopen jaar. Hij memoreert dat er in 25 jaar Grenslopers veel wandelingen zijn georganiseerd en dat er door alle vrijwilligers in die jaren vele uren zijn gestoken om al die tochten mogelijk te maken. Daarbij hebben we een goede naam opgebouwd en konden we gedurende die jaren duizenden wandelaars begroeten.

Zo hebben we ons bestaansrecht meer dan bewezen. Al heel wat jaren zijn de zondagwerkgroep en de midwekers zelfstandig actief om telkens een gevarieerd wandelprogramma aan te bieden. Er zijn 2 werkgroepen actief omdat het ondoenlijk is om 9 wandelingen per jaar door één groep vrijwilligers te laten verzorgen. Een jubileumcommissie werd ingesteld om allerlei activiteiten te bedenken en vorm te geven.

Eén van de activiteiten was de lange afstand-wandeling Soerendonk-Luyksgestel. Als deelnemer zegt Jan dat het met 45-46 kilometer een pittige, maar ook een mooie en gezellige tocht was. Voor herhaling vatbaar. Het bestuur en de jubileumcommissie deden het voorstel om de jubileumtocht van 2 september door beide werkgroepen samen te laten uitvoeren. Dat is natuurlijk vlugger gezegd dan gedaan. Immers we waren gewend dat iedere werkgroep met eigen vrijwilligers de taken verdeelt: in goed overleg kwam er meteen actie en werd bij Wim Klomp thuis een eerste aanzet op de computer gemaakt hoe we bij Voet en Goed startend een mooie tocht konden realiseren. We zetten ook nog extra hulptroepen in die in Hapert goed bekend waren. De Pan, goed bereikbaar voor de kortste afstand, werd de centrale rustpost. Dat werd een feestelijke rustpost met volop muziek, waar de vrijwilligers die voor de catering zorgden het erg druk hebben gehad om alle 922 wandelaars van koffie, broodje of vlaai te voorzien. Door al die gezelligheid bleven nogal wat lopers wat langer zitten. Misschien ook wel omdat de eerste consumptie ter gelegenheid van het jubileum gratis was. Wat voor beide werkgroepen ook nieuw was: de nieuw aangeschafte pijlen. Na al die jaren onze duidelijke oude pijlen te hebben gebruikt met linker, rechter en rechtdoor pijlen namen we er afscheid van en gingen over op gele pijlen met betere inkepingen. De elastieken op de oude pijlen schoten nogal eens los en ook al waren de meningen niet helemaal eensgezind: de nieuwe pijlen werken toch wel een stuk gemakkelijker zonder aparte linker, rechter- en rechtdoor pijlen. Even wennen hoe het beste te gebruiken, maar ook daarin hebben beide werkgroepen samen overlegd.

Het afgelopen jaar gaf Ans Sengers aan na vele jaren actief te zijn geweest te willen stoppen als vrijwilligster. Jan bedankt haar namens beide werkgroepen en de catering voor haar inzet en fijne samenwerking in al die jaren en spreekt de hoop uit dat we haar als wandelaarster nog regelmatig op onze wandelingen te mogen ontmoeten. Aan het eind van zijn verslag vraagt Jan of er nog mensen zijn die willen assisteren bij de werkgroepen. Daarbij maakt hij de opmerking dat werkgroepen eigenlijke een foute woordkeuze is. De gezelligheid in deze groepen staat voorop!

Jan bedankt alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het succes van onze wandelingen. En Jan wordt op zijn beurt bedankt door Willemien voor de verslaggeving.

 1. Verslag PR, website en clubblad

Omdat in het bestuur de functie van Public Relations vertegenwoordiger nog steeds vacant is, doet Willemien ook dit jaar daar weer het verslag.
Nog steeds worden de nodige inspanningen verricht om zowel onze vereniging als onze wandelingen onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Deze inspanningen weken in 2018 nauwelijks af van wat er vorig jaar al verteld is. Zoals eerder gememoreerd in het jaarverslag
zijn we in 2018 gestart zijn met een ondersteuningsprogramma vanuit de Rabobank, waarmee we onze PR zodanig willen gaan verbeteren, dat we nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. We doen dat samen met Voetje voor Voetje en hopen daar over 1 à 2 jaar de vruchten van te plukken.

De redactie van De Grensloper heeft een gevoelig verlies geleden met het wegvallen van Tina Dellevoet. We zullen haar positief-kritische inbreng nog geruime tijd missen. Daartegenover staat, dat we met Marion van Poppel een enthousiast nieuw redactielid aan het team hebben mogen toevoegen.
Twee zaken hebben we in het afgelopen jaar veranderd aan het clubblad. Allereerst hebben we besloten, in het kader van de veranderende regels op het gebied van de privacy, om geen verjaardagen meer te publiceren. Daarnaast hebben we het clubblad een nieuwe ‘look’ gegeven door de omslag een in onze ogen chiquere kleur te geven. En iedereen wordt uitgenodigd om zelf ook eens wat in te sturen. De adressen vindt u in De Grensloper en op de website. Zo wordt het meer en meer een blad voor en door de leden.

Mede door de aanhoudende problemen met het registreren voor het leden-deel van de website, is besloten om alle informatie helemaal openbaar te maken. Dat maakt het voor iedereen gemakkelijker om bv. het clubblad – in kleur wel te verstaan – te lezen. Als dat goed bevalt en u het clubblad niet meer op papier wilt ontvangen, meldt u dat dan even aan de redactie, Dat bespaart de vereniging weer druk- en verzendkosten. U krijgt dan bij het verschijnen van een nieuwe Grensloper een e-mail ter herinnering.

 1. Verslag van de penningmeester over 2018

Onze penningmeester, Nelly Ploos van Amstel, doet verslag over het boekjaar 2018.

Dit wordt toegelicht aan de hand van de balans per 31-12-2018 en de resultatenrekening over 2018. Het afgelopen jaar stond in het teken van ons jubileum. Hiervoor hebben we extra kosten gehad en die vielen enigszins hoger uit dan begroot.

Er is een klein negatief resultaat behaald van € 285,00. Dat wordt afgetrokken van het eigen vermogen.

De financiële positie van onze vereniging is nog steeds gezond. De contributie voor 2018 was omhoog gegaan. Zoals besloten in de ALV van 2018 is er voor 2019 een contributieverhoging doorgevoerd naar respectievelijk € 21 voor hoofdleden en € 16 voor gezinsleden.

Dit is nodig vanwege de flinke verhoging van de bondscontributie.

Ons streven is nog steeds om de clubcontributie laag te houden. Als we die vergelijken met andere clubs is dat nog steeds het geval.

Huidige opbouw: 

Hoofdlid (standaard) Gezinslid (basis)
Betaalt in 2019 € 21,00 € 16,00
Afdracht 2019 € 16,00 € 10,00
Vereniging heeft in 2019 €5,00 €6,00

 

Wat merkwaardig is en wat overigens al jaren zo is, is dat een gezinslid € 1,00 meer betaalt aan de vereniging dan een hoofdlid. Dit zou eigenlijk omgedraaid moeten zijn.

De afdracht naar de bond voor 2020 is nog niet bekend. Het voorstel is om voor 2020 geen clubcontributieverhoging toe te passen alswel om de contributie voor een hoofdlid te verhogen met €1 en voor een gezinslid met €1 te verlagen en om in 2021 de verhoging van de KWBN te volgen. Dit wordt door de ALV goedgekeurd.

 

Opbouw wordt: 

Hoofdlid (standaard) Gezinslid (basis)
Betaalt in 2020 € 22,00 € 15,00
Fictieve afdracht 2020 € 16,00 € 10,00
Vereniging heeft in 2020 €6,00 €5,00

De begroting voor 2019 sluit met een winst van € 875,00.

De opmerkingen van onze voormalige penningmeester Ger ter Haar omtrent kostenposten en boekingsjaar voor het jubileum zijn ter harte genomen en reeds in dit verslag verwerkt.

Frans Willems vraagt of wij zicht hebben gehad op de verhogingen van de bondsafdracht. Het antwoord is dat we wel getracht hebben invloed uit te oefenen maar dat heeft niet geresulteerd in enig effect. Onze opmerkingen werden ter zijde gelegd.

Piet Lievens vraagt zich af of we de bond wel nodig hebben. Echter indien we niet meer bij de bond zijn aangesloten valt er een groot deel van de communicatie en afstemming weg. Vooralsnog zien we dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.

Willemien geeft aan dat eventuele later opdoemende vragen altijd welkom zijn en zij bedankt Nelly voor de zeer verzorgde verslaggeving. 

 1. Verslag kascontrolecommissie

De kascommissie bestond uit Corrie Kelders en Annie Antonis.

De kascontrole vond plaats op 19 januari 2019.

Namens de commissie voert Corrie het woord.

Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd bij de steekproefsgewijze controle.

Het advies van de kascontrolecommissie is dan ook om de penningmeester en het bestuur  decharge te verlenen voor het boekjaar 2018. Onder applaus stemt de ledenvergadering hiermee in. De voorzitter bedankt de kascommissie.

 1. Busreizen 2019

Voor de Clubwandeling 2019 neemt Willemien het woord.

Deze zal plaats vinden op zondag 17 maart in Margraten in Limburg. We nemen dan deel aan de 27e Lammertocht die georganiseerd wordt door wandelsportvereniging Wandel Vrienden Termaar (WVT’93) uit Margraten.

Voor het grootste gedeelte is de route uitgezet in het natuurreservaat het Gerendal en het Geuldal.

Typische bezienswaardigheden zijn de uit mergel opgetrokken huizen en boerderijen, meerdere kapelletjes en natuurlijke de snelst stromende rivier van Nederland, de Geul. De wandeling voert de deelnemers door het St. Jansbosch, de Biebosch, over de Cauberg en langs het Pofferbos, de Sousberg en de Keutenberg. Een van de rustplaatsen is de centraal in het Gerendal gelegen schaapskooi. Aangezien het lammertijd is kan met een beetje geluk de wandelaar live de geboorte van een lammetje aanschouwen.

De bus vertrekt stipt om 08.00u bij Den Eijkholt in Luyksgestel.
Rond 18.30 u. zijn we daar weer terug.

De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 22,50 p.p. voor leden en € 25,00 p.p. voor niet-leden. Hier is bij inbegrepen: busreis en startkaart.

Voor informatie over onze Weekendwandeling 2019 neemt Magda Smoorenburg namens de commissie het woord. Het wandelweekend zal plaats vinden op 7 en 8 september 2019. Vanwege de afstand vertrekken we om 07:00 uur bij de kerk in Luyksgestel. Dit jaar verblijven we met ons wandelweekend in het stadje Bad Ems gelegen aan de rivier de Lahn in Duitsland en overnachten we in de jeugdherberg daar. In Bad Ems zijn veel gemarkeerde wandelingen uitgezet die te combineren zijn tot een grote afstand.
Rond Bad Ems ligt een prachtig wandelgebied met bossen, rotspartijen, Romeinse torens en uitkijkpunten op de rivier. Op de terugweg, zondag, rijden we naar Brüggen, een leuk dorpje in een mooi natuurgebied nét over de grens bij Roermond. Voor onderweg krijgen we een lunchpakket mee. (in de prijs inbegrepen). Brüggen bevindt zich in het Duits-Nederlandse natuurgebied Maas-Schwalm-Nette, dat borg staat voor talloze wandelmogelijkheden.

Rond 16.30 uur vertrekken we weer terug naar huis, de verwachting is dat we rond 18.00 uur weer terug in Luyksgestel zullen zijn.

De kosten voor dit weekend zijn € 77,50 per persoon. Inschrijven kan door vóór 1 juni 2019 €77,50 over te maken. Indien er na 1 mei 2019 nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen ook niet-leden zich voor de weekendwandeling aanmelden. Vanaf 1 mei geldt wie het eerst komt die het eerst maalt. Vol is vol.

 Pauze

 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Corrie Kelders treedt af. Voor 2019 zal de kascommissie bestaan uit Annie Antonis en Frans Willems. Als reserve lid wordt Jeanne Beerens gekozen.

 1. Voorstel samenvoeging bestuursfuncties PR-Website-Clubblad

Momenteel zijn er twee vacante functies, een voor de PR-website die ad interim ingevuld wordt door Willemien en een voor het Clubblad vanwege het overlijden van Tina. Logisch lijkt om deze twee functies te combineren. Statutair gezien moet dit goedgekeurd worden door de ALV. Unaniem stemt de ledenvergadering hiermee in.

 1. Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Het voorstel om het Huishoudelijk Reglement uit 2009 aan te passen wordt aangenomen. Het betreft minieme aanpassingen in het reglement; bijlage 1 (organisatiestructuur, functies en functieomschrijvingen) wordt ge-updatet naar de huidige situatie. Het volledig Huishoudelijk Reglement is op te vragen bij het secretariaat.

 1. Verkiezing bestuursleden

Jos Kelders treedt af en stelt zich niet langer beschikbaar voor het bestuur. Willemien bedankt hem voor zijn nauwgezet werk voor de ledenadministratie. Henk Smoorenburg wordt herkozen en Corrie Kelders (PR/website/clubblad) en Henry Usherwood (ledenadministratie) worden gekozen in het bestuur.

12a. Benoeming Lid van Verdienste

Vanwege zijn enorme inzet, zijn voortrekkersrol in de werkgroep, zijn jarenlange gezond kritische aanwezigheid in het bestuur, waarbij hij steeds aandacht had voor details, wordt Jan benoemd tot lid van Verdienste. Met applaus laat de ALV horen het hiermee eens te zijn.

Jan krijgt een oorkonde, schildje en er was een bloemetje voor zijn vrouw Toos.

 1. Wandelprogramma 2020

Het voorstel voor het wandelprogramma voor 2020 omvat wederom 9 wandelingen.

Nieuw is in april de Haopertse Gaopertocht. Dit is een voortzetting van de samenwerking bij onze jubileumtocht met Voet & Goed. De datum ligt nog niet helemaal vast maar er is een lichte voorkeur voor 15-4-2020 boven 8-4-2020, omdat de zondagwandeling van 22 maart (te) kort bij 8 april ligt.

Op 20 september hebben we eveneens een nieuwe wandeltocht, die heeft nog geen naam en is een afgeleide van de Wolderse Vennentocht.

De datum van de Groote Heidetocht in oktober ligt ook nog niet helemaal vast maar er is een lichte voorkeur voor 14-10-2020 boven 7-10-2020, omdat de zondagwandeling van 20 september (te) kort bij 7 oktober ligt.

Beide werkgroepen gaan zo snel mogelijk het programma completeren. Het programma verkrijgt de goedkeuring van de ALV en zal t.z.t. in zijn totaal in het clubblad en op de website gepubliceerd worden.

 1. Rondvraag

Henk Eliëns vraagt naar de nog na te leveren jubileumshirts. Susan Lamers van Voet & Goed heeft contact gehad met de leveranciers, maar die hebben nog geen enkele toezegging gedaan. Het betreft een 20-tal shirts. Dit is onderhand een ergerlijke situatie en het wordt tijd voor een plan B. Binnenkort zal er met Susan gesproken worden.

Wilhelmien Keeris deelt mede dat in april de 55+ club in Eersel altijd hun wandeling hebben vanuit de Donksbergen. Dit vormt echter geen probleem omdat wij op een andere datum zitten.

Ad Segeren vraagt of er meer Belgen komen nu we weer in de Belgische boekjes staan. Dat is moeilijk te zeggen. Van onze deelnemers komt 30-35% uit België.

Er zijn geen verdere vragen of op- of aanmerkingen.

 1. Huldiging jubilarissen

Vanwege hun 25-jarig lidmaatschap worden de jubilarissen Piet en Maria Lievens, Jan Nijssen en Jan in ‘t Veld gehuldigd.  Willemien spreekt de jubilarissen persoonlijk toe en overhandigt hen een roos en als herinnering een mooie pen met inscriptie. 

 1. Sluiting van de vergadering.

Voorzitter Willemien bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inzet en sluit de vergadering om 21:45 uur.

07-mrt-2019

Secretaris Henk Smoorenburg